دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-174 

علمی- پژوهشی

ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعه جنگلکاری (مطالعه موردی: شهر سنندج)

صفحه 1-12

10.22092/ijfpr.2014.9036

صبا زمانی؛ مهتاب پیرباوقار؛ نقی شعبانیان؛ هدایت غضنفری


تأثیر ماده آلی بر ویژگیهای خاک جاده های جنگلی

صفحه 65-73

10.22092/ijfpr.2013.9052

شجاعت باباپور؛ احسان عبدی؛ باریس مجنونیان؛ قوام الدین زاهدی امیری