دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، آذر 1393، صفحه 369-557 

علمی- پژوهشی

تأثیر‌ برخی عامل‌های محیطی بر صفات ریخت‌شناسی برگ پده (Populus euphratica Oliv.)

صفحه 369-380

10.22092/ijfpr.2014.12413

محسن کلاگری؛ عادل جلیلی؛ روح انگیز عباس عظیمی؛ پروین صالحی شانجانی


بررسی سازگاری و میزان تولید چوب کلن‌های مختلف تاج‌بسته صنوبر در منطقه گرگان

صفحه 473-484

10.22092/ijfpr.2014.12430

غلامعلی غلامی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ رفعت اله قاسمی؛ سیدزیداله میرکاظمی


اثر تیمارهای مختلف کودی در افزایش توان تولید چوب صنوبر

صفحه 550-557

10.22092/ijfpr.2014.12440

ابراهیم لشکربلوکی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ احسان کهنه؛ رضا باقری؛ سیدعبداله موسوی کوپر؛ سیده زهرا سیدجوادی