تأثیر عملیات کف برکردن بر رشد کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون گرگان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

2 هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

در این تحقیق 34 کلن بومی و غیربومی طی مدت دوسال در خزانه های آزمایشی، با توجه به تأثیر کف‌بر کردن بر روی رشد نهال­ها و اندازه­گیری رشد نهال­ها در سنین مختلف (1/1 و 1/2) در ایستگاه تحقیقات چالکی گرگان بررسی شدند. بررسی خصوصیات کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه، به‌منظور انتخاب کلن‌های مناسب برای استفاده در توسعه صنوبرکاری­ها با هدف افزایش تولید و کاهش واردات چوب و ایجاد اشتغال در بخش­ها و صنایع وابسته است. نهال­های موردنیاز از طریق کاشت 100 قلمه در فاصله­های 20 × 130 سانتی­متر تولید شدند و پس از طی اولین دوره رشد و کف‌برکردن آنها، در سال بعد نهال­های 1/2 (ریشه دوساله وساقه یکساله) تولید شدند. کلن‌های موردنظر از هرگونه Populus nigra، P. alba، P. euramericana، P. deltoides، P. trichocarpa و P.caspica80.4 به­ترتیب با 12، 6، 9، 5، 1 و 1 کلن انتخاب شده بودند. برای کلیه نهال­ها، متغیرهای ارتفاع و قطر در محل یقه اندازه­گیری شدند و درصد تغییرات رشد نیز محاسبه شد. تحلیل آماری داده­ها به­روش تجزیه واریانس یک‌طرفه و مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که عملیات کف‌بر کردن تأثیر زیادی بر افزایش رشد و یکنواختی نهال­ها در کلن‌های مختلف داشته است. ازنظر درصد تغییرات رشد ارتفاعی در بین گروه­های مختلف صنوبر، در سطح 95 درصد اطمینان وجود داشته است. گروهP.euramericana  با 70 درصد بیشترین و گروهP.nigra  با 46 درصد کمترین درصد تغییرات رشد ارتفاعی را دارا است. کلن‌های بومیP.caspica 80.4 و P.alba به ترتیب با 143 و 109 درصد دارای بیشترین درصد تغییرات رشد ارتفاعی بوده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of stump cutting on growth of different Poplar clones in a selective nursery, Gorgan

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Gholami 1
  • Alireza Modirrahmati 2
  • Rafatollah Ghasemi 3
1 Research Expert. Research Center of Agriculture and Natural Resources of Golestan, Gorgan, Iran.
2 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The expansion of Poplar plantations has been stated to play a decisive role by increasing the amount of wood production, reducing the wood import as well as by creating employment rate in wood and paper industry. Here, a number of 34 native and exotic Poplar clones were explored in a two-year study in a selected nursery of the Chalaki research station in Gorgan. The aim was to examine the effects of stump cutting on the growth in different ages (1/1 and 1/2 age), the results of which will support the decision making process when choosing the suitable clones for Poplar plantations. The sample seedlings were provided by planting 100 cuttings in 20×130 cm spacing grid. The examined clones were selected from 6 species including Populus nigra (12 clones), P. alba (6 clones), P.x.euramericana (9 clones), P. deltoids (5 clones), P. trichocarpa (one clone) and P. caspica 80.4 (one clone). Following the first growth period, all seedlings were cut from the ground level. In the subsequent year, half of the seedlings (i.e. one-year old stems and two-year old roots) were bred. Then, Collar diameters and heights were measured for all the seedlings, followed by calculating the mortality rate and the rate of growth change. The one-way analysis of variance (ANOVA) and Duncan test were used for comparing the means. The stump cutting was shown to bear a significant positive effect on the growth rate as well as on the uniformity of the seedlings in different clones. The changes in height growth among different poplar groups showed a significant difference (P<0.05). Moreover, the maximum and the minimum changes in height were returned by P. euramericana (70%) and P. nigra (46%), respectively. Native clones of P. caspica 80.4 and P. alba showed maximum percent of height growth changes with their substantial rates of 143% and 109% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poplar
  • nursery
  • clones
  • sprout cutting
  • Golestan Province
- Ghasriyani, F. 2000. Study of characteristics of poplar clones. Research Institute of Forests and Rangelands, (Abstract) 1p (In Persian).

- Ghassemi, R. and Modirrahmati, A.R. 2003. Investigation on adaptability and wood production of different poplar clones (closed crown) in Karaj region. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 11(3): 359-390 (In Persian).

- Gholami, G.A., Modirrahmati, A.R. and Ghassemi, R. 2010. Some characteristics of poplar saplings (1/1) in experimental nurseries of Golestan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 18(2): 177-189 (In Persian).

- Godarzii, G.R., Modirrahmati, A.R. and Ghasemii, R. 2003. The study of growth and impact on the operations cutting in growth difference clones in experimental nurseries. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 11(2): 495-518 (In Persian).

- Mirdamadii, A. 1969. Selection Nursery Poplar. Published by Forests and Rangelands Organization, 140p (In Persian).

- Modirrahmati, A.R., Hemmati, A. and Ghassemi, R. 1997. Investigation on the Poplar's Characteristics Clones in Experimental Nurseries. Published by Research Institute of Forests and Rangelands. 143p (In Persian).

- Mokhtarii, J. 2000. Collection and establishment of native poplar and building nursery for native species in Chamestan-Noor. Research Institute of Forests and Rangelands, (Abstract) 1p (In Persian).

- Spass, J. 1988. Activity report of the Belgian national Poplar commission. Beijing-china, 5-8 Sept. 1988: 77p.

-Wachter, H. 1988. Versuchsanbauten mit Schwarz Pappeln in Westfalen. (Die Holzzucht Nr. 1/2 Jahrg, 4:15-20.

- Yoosefii, M., Modirrahmati, A.R., Ghasemi, R., Shahriar, A. and Hemati, A. 1997. The final report of project of collection and identification of native species of poplar and building experimental nurseries with exotic and native Species. Research Center of Agriculture and Natural Resources of Kohkiloye and Boyerahmad, Final Report, 112p (In Persian).