بررسی ارقام مناسب صنوبر و پالونیا در ارتفاعات مناطق کوهستانی شمال کشور (پژوهش موردی: منطقه رستم آباد گیلان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 کارشناس ارشد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

به‌منظور احیاء و جلوگیری از تخریب بیشتر اراضی جنگلی موجود در حاشیه روستاهای مناطق کوهستانی و اراضی عاری از پوشش جنگلی، 14 گونه و کلن از ارقام پرمحصول و سریع‌الرشد صنوبر و پالونیا برای تعیین میزان سازگاری و موفقیت آنها در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. پس از انتخاب سایت در گستره ارتفاعی منطقه کوهستانی جنگلی استان گیلان (ارتفاعات جنگلی رستم آباد)، نسبت به کاشت نهال از ارقام موردنظر که براساس تجربیات و مطالعات اولیه حاکی از توان سازگاری، استقرار و تولید چوب مناسب آنها در این قبیل مناطق می‌باشد، اقدام شد. 75 اصله نهال از هر رقم به‌صورت گروهی 5×5 متر و در قالب طرح
آماری بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شدند. درنهایت پس از اجرای طرح در یک دوره 5 ساله و با
توجه به تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها و اندازه‌گیری‌های سالانه، از میان کلن‌ها و ارقام صنوبر و پالونیای کشت‌شده، کلن‌های Populus nigra 62.154, Populus euramericana costanzo, Populus euramericana triplo, Populus nigra 62.127 که از توان استقرار و سازگاری مناسبی در ارتفاعات مختلف برخوردار بوده و تولید چوب قابل قبولی داشتند، انتخاب شدند که برای توسعه و ترویج در این قبیل اراضی به سازمان‌های اجرایی و ترویجی و روستاییان مناطق معرفی می‌­شوند. پالونیا با توجه به حساسیت در زمین‌های آبگیر، تنها در یک تکرار از استقرار و رشد مناسبی برخوردار بود و برای کشت در ارتفاعات جنگلی در این مرحله قابل توصیه نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of adaptability and growth of different Poplar and Paulownia clones in the mountainous region of northern Iran (Rostam-Abad, Guilan province)

نویسندگان [English]

  • Alireza Modir Rahmati 1
  • Rafatollah Ghasemi 2
  • Mohsen Calagari 1
  • Reza Bagheri 3
1 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran.‎
2 Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran
3 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran.‎
چکیده [English]

In order to rehabilitate the degraded mountainous forests (in particular those located in the vicinity of villages), the appropriate fast-growing tree species can be used. We selected an experimental site in mountainous part of eastern Guilan (Rostam-Abad County) in northern Iran. A number of 75 seedlings from 12 different clones of Poplar and Paulownia species were planted in 5×5 groups in a Randomized Complete Block Design (RCBD) featuring 3 replications. After a 5-years period, the results showed that Populus euramericana triplo, P. euramericana costanzo, P. nigra 62/127 and P. nigra 62/154 were amongst the most promising species in terms of establishment, growth and survival. Therefore, these can be suggested for rehabilitation and wood production across this and similar sites. The study also showed the lack of success for Paulownia clones, especially in the areas featuring higher altitudes. However, this implies further research to enable a more comprehensive conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paulownia
  • wood framing
  • Poplar
  • Guilan
  • mountainous region of northern Iran
- Froehlich, H. J. 1973. Zuechtungs,  Anbau und Leistung der Pappeln. Mitt.der Hess.L. fost.ver. B. 10, 267 p (In Germany).
- Ghasemi, R.  2003. Investigation of adaptability and  wood production of different poplar clones (wide crown clones) in Karaj. Final Report of Project, Research Institute of Forests and Rangelands, 69 p (In Persian).
- Ghasemi, R, Modirrahmati, A.R, Hemmati, A. and Calagari, M. 2009. Phenological study of different poplar clones Populus euramericana and Populus deltoides in Karaj collection during 1986-2004. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 16(3): 390-404 (In Persian).
-  Hemser, H. 1953. Pappelwirtschaft .Mitt.des Deutschen, Pappelvereins. H. 3, 75 p (In German).
- Jestaedt, M. 1987. Sortenpruefung von Balsampappeln auf Waldstandorten. Die Holzzucht, Nr. 3/4 , Jahr. G. 32,  22-27 (In German).
-Karimi, Gh. 2000. Investigation of growth, production and wood quality of different  poplar  clones in two stations of Guilan and Karaj. M.Sc. Thesis of forestry, Emam Khomaini education center, 100 p (In Persian).
- Khosla, P.K. 1979. Studies in Populus ciliata Wall.  Correlation of Phenotypic Observation with sex of trees. Silvae Genetica 28: 21-23. [21].
- Lashkarboloki, E. and Modirrahmati, A. 2010. Study of wood production of different poplar clones in North forest lands of Siahkal-Guilan. Final Report of Project, Research Institute of Forests and Rangelands, 30 p (In Persian).
- Lotfian, H. 1986. Investigation on the previous  poplar research projects in the Research Institute of Forests and Rangelands. Proceedings of 1th Poplar importance Congress. Research Institute of  Forests and Rangelands, 40-177 (In Persian).
- Maleki, Z. 1986. Taxonomy of poplar genus and wood production challenge. Proceedings of 1th Poplar importance Congress. Research Institute of Forests and Rangelands, 35-47 (In Persian).
-Modirrahmati, A.R. 1986. Investigation of new project of poplar in Institute Research of  Forests  and Rangelands, Proceedings of 1th Poplar importance Congress, Research Institute of  Forests and Ranglands, 171-181 (In Persian).
-Rohmeder, E. and Schoenbach, H. 1959. Genetik und Zuechtung der Waldbaeme. Verl. Paulparey, Hamburg und Berlin.  388 p (In German).
- Weisgerber V. H. 2000. Monoklonkulturen und formenvielfalt bei Pappeln ueber das phaenomen der tolerierung vermeidbarer Anbaurisiken. Die Holzzucht , Nr.3/4, Jahr.G, 53: 22-33 (In German).
- Zhu- Zha, Hua. 1986. Paulownia in China, cutivation and utilization. Academy of Forestry, Beijing, 65 p.
- Ziaee Ziabari, S.F. 1986. Progressive of world in poplar research. Proceedings of 1th Poplar importance Congress, Research Institute of Forests and Rangelands, 199-210 (In Persian).