شناسایی مؤلفه‎های اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر صنوبرکاری در استان خراسان شمالی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پزوهشی، مرکز تحقیقات خراسان شمالی

2 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات خراسان شمالی

چکیده

در این پژوهش عامل­های اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر توسعه صنوبرکاری با استفاده از داده‎های مقطعی به­دست­آمده از 54 نفر از صنوبرکاران در 30 روستای دارای پتانسیل صنوبرکاری استان خراسان شمالی در سال 1392 تا 1393 که به دو شیوه حاشیه­کاری و صنعتی اقدام به تولید نموده‎اند، با بهره‎گیری از الگوی رگرسیون خطی برآورد و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج به­دست­آمده نشان داد که رابطه مثبت بین متغیرهای تحصیلات صنوبرکار، ارائه نهال رایگان از سوی دولت، استفاده از تسهیلات دولتی با شرایط مناسب (وام)، خرید تضمینی چوب با قیمت مناسب از سوی دولت و شرکت در کلاس‎های آموزشی کشت صنوبر، با توسعه سطح صنوبرکاری وجود دارد. علاوه­براین سه متغیر کیفی ارائه نهال رایگان از سوی دولت، استفاده از تسهیلات دولتی با شرایط مناسب (وام) و خرید تضمینی چوب با قیمت مناسب از سوی دولت ازنظر آماری معنی‎دار و دارای تأثیر مثبت بر میزان صنوبرکاری هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterizing the Socioeconomic factors influencing poplar plantation in North Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • Ali Bozorgmehr 1
  • Amin Nemati 2
  • emad Zakeri 2
1 Senior Expert, Agricultural and Natural Resources Research Center of North KHorasan province, ‎Bojnourd, I.R. Iran. ‎
2 Master of Science of Agricultural and Natural Resources Research Center of North Khorasan province, ‎I.R. Iran
چکیده [English]

In this study, socioeconomic factors affecting poplar plantation development in North Khorasan Province in 2013-14 was analyzed using cross sectional data from 54 poplar plantation in 30 villages and was estimated by a linear regression analysis. The results obtained from correlation coefficient showed a positive relationship between poplar plantation and a number of factors including educational level, provision of free seedlings by the state, using low-interest bank loans, guaranteed purchase of wood by the government and attending in poplar cultivation courses offered by the state. In addition, the results of linear regression indicated significant differences amongst three qualitatively variables (including free seedlings by the government, low-interest loans and guaranteed purchase of wood) which also positively affect the amount poplar plantation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Khorasan province
  • Economic- Social
  • wood farming
  • Poplar
- Alizadeh Anaraki, K., Lashgarara, F. and Kiadaliri, H. 2012.Effect of Socio-economic factors on development of poplar plantation in Guilanprovince (Case Study:Somesara). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(2): 356-346 (In Persian).

- Anastazia, B.W.J. 2004. Socio-Economic factors influencing adoption of agroforestry practices in nyanja division, Musoma Rural District, Mara Region, Tanzania, M.Sc thesis: Sokoine University of Agriculture. Department of Forestry, The Australian National University, Canberra, 143p.

- Anonymous, 2008. Strategic Plan of the wood grain. Group of fast-growing poplar trees, Research Institute of Forests and Rangelands, 53p.

- Anonymous, 2011. Department of Statistics and Information. Forests, Rangelands and watershed Management Organization, 84p.

- Asadi, F. 1994. Evaluation of economic and social reasons for the decrease poplar plantation in surface area Zanjanroud. M.Sc Thesis, School of Natural Resources, Tehran University. 109 p (In Persian).

- Asareh, M. H. 2008. Introduction to the proceedings of the second national conference on agriculture and spruce wood, may 18-16, Publications, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, 14-13 (In Persian).

- Cochran, W.G. 1963. Sampling techniques. John Wiley & Sons, Inc. New York, 214p.

- Darvish, A.K., Chizari, M. and Mirdamadi, S.M. 2008. Analysis of socio–economic factors influencing on adoption of agroforestry among poplar farmers in northern part of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 16(3): 494-486 (In Persian).

- Goodarzi, Gh.R., Modir Rahmati, A.R., Zahedipour, H. and Ghasemi, R. 2010. Adaptability experiment of 21 poplar clones for introducing the most suitable clones in Markazi province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(4):650-664 (In Persian).

- Hwang, J.W., Noh E.R. and Hyun, S.K. 1993. Activities related to poplar breeding, cultivation, exploitation and utilization in Korea, Institute of forest, 133p.

- Lapar, M. L. and Ehui, S.K. 2004. Factors affecting adoption of dual-purpose forages in the Philippine uplards. Journal of Agroforestry Systems, 81: 95-114.

- Lugendo, H.R. 2003. Socio-Economic factors influencing adoption of agroforestry practices by farmers in Lowland agro-Ecological Zone of Tarine District, Tanzania. M.Sc. thesis in Management Natural Resources for Sustainable Agriculture, Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania, 124 p.

- Neupane, R. P., Sharma, K. R. and Thapa, S. G. 2002. Adoption of agroforestry in the hills of Nepal: a logistic regression analysis. Journal of Agricultural Systems, 72: 177-196.

- Yosefi, A., Ajorloo, A., KHaksari, GH.R. and Aghakhani, S. 2008. Investigate the reasons for the decline poplar plantation in the Markazi Province (case study Khondab area). Proceedings of the Second National Conference of poplar cultivation and its potential Publishing, Research Institute of Forest and Rangelands, 15-16 december, Tehran, Iran, 482-481 (In Persian).