دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، دی 1387، صفحه 669-507 
بررسی ترکیبات شیمیایی برگ کلن های صنوبر در دو برداشت مختلف

صفحه 527-521

محسن کلاگری؛ علیرضا مدیررحمتی؛ فرهاد اسدی؛ رفعت اله قاسمی


بررسی تأثیر شوری آب و خاک بر خشکیدگی درختان سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica G.) در منطقه قم

صفحه 555-543

حسین توکلی نکو؛ احمد رحمانی؛ عباس پورمیدانی؛ سید مهدی ادنانی


بررسی اثر محتوای رطوبتی بذر بر جوانه‌زنی و بنیه بذر بلوط ایرانی (.Lindl Quercus brantii)

صفحه 582-574

سهراب الوانی‌نژاد؛ مسعود طبری؛ منصور تقوایی؛ کامبیز اسپهبدی؛ مجتبی حمزه‌پور


سیستم اطلاعاتی مدیریت جنگل ایران IFMIS

صفحه 625-609

علی مهدوی؛ دیت پلتز؛ گونترام ارلن اشپیل