سیستم اطلاعاتی مدیریت جنگل ایران IFMIS

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام

2 استاد، رئیس بخش بیومتری، دانشکده جنگل‌داری و محیط زیست

3 استادیار، رئیس بخش تکنولوژی اطلاعات، انستیتو محیط زیست ایالت بادن ورتم برگ

چکیده

حجم و تنوع زیاد فعالیتهای انجام گرفته توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور باعث ایجاد حجم عظیمی از داده‌ها و اطلاعات شده است، به‌طوری‌که تنها با کمک یک سیستم شبکه اطلاعاتی رایانه‌ای می‌توان به اهداف مدیریتی و کنترل فعالیتهای انجام گرفته و یا در حال انجام سازمان و ادارات کل منابع طبیعی استانها دست یافت. از مهمترین ضعفهای سیستم‌های موجود در جمع‌آوری، ذخیره و ارائه اطلاعات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، می‌توان به ناکارآمدی آنها در بازیابی و جستجوی اطلاعات و داده‌ها، عدم انعطاف در تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها و اطلاعات موجود، عدم سهولت در جریان و انتقال داده‌ها و اطلاعات بین سطوح مختلف سازمان (معاونت جنگل، ادارات کل منابع طبیعی، نظارت طرحها) و در نتیجه ضعف ارتباط در بین سطوح یادشده، اشاره کرد. بنابراین، نیازی ضروری برای سازماندهی این حجم عظیم از داده‌ها و اطلاعات و ارائه آنها برای سازمان احساس می‌شود تا بتواند تمامی فعالیتهای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه داده‌ها و اطلاعات جنگل‌داری را تحت یک سازوکار و چتر واحد درآورد. تا زمانی که این عمل انجام نگیرد تمامی فعالیتهای ذکر شده در سازمان ناقص بوده و در نتیجه  قادر نخواهند بود سازمان را در راه رسیدن به اهداف مدیریتی و برنامه‌ریزی شده آن یاری رسانند. هدف اصلی این تحقیق که در آن اداره کل منابع طبیعی نوشهر به‌عنوان نمونه‌ای از ادارت کل منابع طبیعی استانهای شمالی کشور انتخاب شد، نخست، طراحی و معرفی یک مدل از سیستم اطلاعاتی مدیریت جنگل و پایگاه داده‌ها برای ادارۀ کل منابع طبیعی نوشهر و همچنین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بود. از دیگر اهداف مطالعه می‌توان به ارزیابی امکان اجرا و پیاده‌سازی چنین سیستم اطلاعاتی برای مدیریت داده‌ها و اطلاعات جنگل‌داری در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد. در این مطالعه بعد از ارزیابی نیازمندیهای اطلاعاتی برای سازمان و کاربران آن به‌کمک روشهای تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک و فرمهای موجود در سازمان و همچنین مصاحبه‌ها و پرکردن پرسشنامه‌ها، مدلی از سیستم اطلاعاتی مدیریت جنگل و پایگاه داده‌ها برای اداره کل منابع طبیعی نوشهر طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IFMIS, Iranian Forest Management Information System

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdavi 1
  • Dieter Pelz 2
  • Guntram Erlen Spiel 3
1 Assistant Prof., Department of Forestry, Faculty of agriculture and natural resources, University of Ilam
2 Prof. Head, Department of Forest Biometry, University of Freiburg
3 Assistant Prof., Head, department of Information Technology Centre, the state institute for environment (LUBW) in Baden-Württemberg
چکیده [English]

     Amount and diversity of activities which carried out by the Forest, Range and Watershed Organization (FRWO) in Iran resulted in production and reproduction of huge volume of data from which only a computerized system should extract useful information for management and monitoring purposes of the organization or the general offices. The major weaknesses of the existing paper-based systems of collecting, storing and delivering or dissemination of information in forestry sector of Iran are its inefficiency in retrieval and searching of data and information, inflexible in analysis and processing of the available data and information, difficulty in data and information flow among different levels of the organization that can be pointed out. Therefore, it is felt that there is an urgent need for the forestry sector in Iran to organize its huge mass of information and dissemination activities under a unifying umbrella and work out mechanisms of information exchange and information generation. The information collection and utilization in the forestry sector will fail to support any specific planning and management objectives until the system is not revised. The present research was intended to introduce a computer – based management information system for the provincial General Natural Resource Office (GNRO) of Noo-shahr in particular and the FRWO of Iran in general. Also the possibilities to install such an IFMIS in FRWO were tested using a pilot case-study. After evaluation of information requirements of the organization and its users using document analysis and questioning (interview and questionnaire), the results were used to design a model of forest management information system and database for the General Natural Resource Office of Noo-shahr.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • information
  • information and data flow
  • database
  • Information system
ـ بی‌نام، 1381. گزارش سالانه عملکرد سازمان، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ایران. 170 صفحه.
ـ بی‌نام، 1382- الف. اسناد و مدارک و گزارشات منتشر نشده داخلی سازمان جنگلها و مراتع کشور. دفتر بهره برداری و صنایع چوب.
ـ بی‌نام، 1382- ب. اسناد و مدارک و گزارشات منتشر نشده داخلی سازمان جنگلها و مراتع کشور. دفتر فنی جنگلداری سازمان.
ـ بی‌نام، 1382-ج. اسناد و مدارک و گزارشات منتشر نشده داخلی سازمان جنگلها و مراتع کشور. دفتر جنگلکاریها و پارکها.
- Avison, D.E. and Fitzgerald, G., 1995. Information systems development: Methodologies, Techniques and Tools. Second edition, McGraw-Hill, England, 350 p.
- Chandurkar, D. and Venny. S., 2003. A case study on "Computerized forest management control and forest information management system in India, An application to Criteria and Indicators for SustainableForest management. Working Paper FM/23, FAO Rome (Italy), 40 p.
- Ehrlenspiel, G. and Kleinn, C., 1992. Implementing a forest information system, a case study in Cyprus. Albert – Ludwigs – Universität Freiburg, Mitteilungen der Abteilung für Forstliche Biometrie 92(1), 102 p.
- Feghhi, J., 1998. Informations- und Metainformationsbedarf für die forstliche Planung im Hinblick auf ein Wald-Informationssystem. Diss. ETH Nr. 12501, Beih. Schweiz. Z. Forstwes. Nr.85, 191 p.  
- Garg, R.K., 2002. Forest information systems in the state of Uttar Pradesh India. The international forestry review, 4(3): 206-213.
- Solvberg, A. and Kung, D.C., 1993. Information systems engineering. Springer Verlag, Berlin, Germany, 370 p.
- Connolly, T.M. and Begg, C.E., 2001. Database Systems (A practical Approach to Design, Implementation and management). Addison Wesley, Third edition, 1100 p.