مقایسه تولید اسکیدر چرخ لاستیکی Timberjack 450c در دو حالت بهره‌برداری طراحی شده و طراحی نشده (مطالعه موردی: سری 2 ناو اسالم)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 مربی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق تولید و هزینه‌های خروج چوب در دو حالت بهره‌برداری در حال اجراء (متعارف) و بهره‌برداری طراحی شده مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. به‌همین منظور پارسلهای شماره 23 و 25 از سری 2 جنگلهای ناو حوضه آبخیز اسالم انتخاب شدند. برای محاسبه تولید ساعتی سیستم از مطالعات زمانی براساس دستورالعمل یوفرو و هزینه ساعتی از دستورالعمل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور استفاده شد. نتایج نشان داد که طراحی مسیرهای چوبکشی و دپو قبل از قطع درختان و استفاده از روشهای قطع هدایت شده، تولید ساعتی اسکیدر را از 72/12 مترمکعب بر ساعت در بهره‌برداری در حال اجرا به 8/18 مترمکعب بر ساعت در بهره‌برداری طراحی شده افزایش داده است. افزایش تولید، هزینه خروج هر مترمکعب چوب را با در نظر گرفتن هزینه ساخت دپو در بهره‌برداری طراحی شده و هزینه حفاظت و نگهداری جاده در بهره‌برداری در حال اجراء از 103015 ریال در بهره‌برداری در حال اجراء به 69372 ریال در بهره‌برداری طراحی شده رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency comparison of Timber Jack 450C skidder in planned and unplanned logging system (Case study: second district of Nave-Asalem)

نویسندگان [English]

  • Ramin Naghdi 1
  • Mehrdad Nikooy 1
  • Ieraj Bagheri 2
  • Jabbar Javadpour 3
1 Assistant Prof., Department of forestry, University of Guilan
2 Senior expert, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Guilan
3 M.Sc. student, Department of forestry, University of Guilan
چکیده [English]

    In this study, wood extract production and costs were assessed in the planned and unplanned (conventional) logging system. The research was carried out in compartments No. 23 and 25 of second district of Nave-Asalem forest. Work study technique based on IUFRO guideline was used to calculate system hourly production. Based on guideline of Forest, Range and Watershed Organization (FRWO) of Iran, system hourly cost was calculated. Results showed that planning skid trails and landings before tree felling as well as using directional felling technique increased hourly skidder production from 12.72m3 to 18.8m3. Increase of production, reduced the extraction cost from 103015 to 69372 Rials per cubic meter. These extraction costs include landing construction costs in planned harvesting and road maintenance costs in unplanned logging system.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • skid trails
  • planned logging
  • conventional logging
  • landing
  • directional felling
- اقتصادی، ع.، 1370. بررسی چگونگی خروج چوب از جنگل تا یارد کارخانه در حوزه نکاء. پایان‎نامه کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 144 صفحه.
- بی‌نام، 1379. طرح جنگلداری سری  ناو اسالم. شرکت سهامی جنگل شفارود .397 صفحه.
- پیله ور، ب.، 1373. برآورد هزینه در دو سیستم خروج چوب از جنگل توسط اسکیدر و کابل هوایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 92 صفحه.
- جورغلامی، م.، 1384. ارزیابی کارایی، نرخ تولید و هزینه دو نوع ماشین چوبکشی کوچک و بزرگ مقیاس (مطالعه موردی تاف و تیمبرجک). پایان‌نامه کارشناسی­ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 112 صفحه.
- زبیری، م.، 1373. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران.401 صفحه.
- سبحانی، ‌ه. و قاسم زاده، ‌ر.، 1368 . بررسی عوامل موثر بر یک ماشین چوبکشی. مجله منابع طبیعی ایران، 43: 64-53.
- سبحانی، ه. و رافت نیا، ن.، 1376. دستورالعمل تهیه برنامه بهره­برداری. دفتر بهره­برداری و بازرگانی بخش جنگل. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور. نشریه شماره 166، 16 صفحه.
- سبحانی، ه و نائیج نوری، ش.، 1385. دستورالعمل تعیین محل­های دپو و شبکه­بندی مسیرهای چوبکشی. دفتر بهره­برداری و بازرگانی بخش جنگل. سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور. نشریه شماره 221، 34 صفحه.
- نقدی، ر.، 1383. بررسی و مقایسه روشهای بهره­برداری تمام­تنه و گرده­بینه به‌منظور ارایه مدل مناسب شبکه جاده­های جنگلی در حوزه نکاء. رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور. دانشگاه تربیت مدرس. 178 صفحه.
- Ahmad, S., Brodie, J.D. and Sessions, J., 1999. Analysis of two alternative harvesting systems in peninsular Malaysia: Sensitivity analysis of costs, logging damage and buffers. Journal of TropicalForest Science 11(4): 809-821.
- Anonymous, 1995. Forest work study. Nomenclature. Test Edition valid 1995-2000. International Union of Forestry Research Organizations (IUFRO) WP 3.04.02.SwedishUniversity of Agricultural Sciences, Department of Operational Efficiency, Garpenberg, 16 p.
- Anonymous, 2002. Analysis of Road and Landing Impacts on Timber supply within the Lakes Forest District. IFPA (InnovationForest Practices Agreement). Morice & lakes Innovation Practices Agreement, Timberline Forest Inventory Consultants,  No.371.01, 41p.
- Armstrong, S. and Inglis, C.J., 2000. RIL for real: introducing reduced impact logging techniques into a commercial forestry operation in Guyana. International Forestry Review, 2(1): 17-23.
- Barreto, P., Amaral, P., Vidal, E. and Uhl, C., 1998. Costs and benefits of forest management for timber production in eastern Amazonia. Forest Ecology and Management, 108 (1-2): 9-26.
- Boltz, F., Holmes, T.P. and Carter, D.R., 2003. Economic and Environmental Impacts of Conventional and Reduced-Impact Logging in Tropical South America: A Comparative Review. Forest Policy and Economics, 5(1): 69-81.
- Egan, A. and Baumgras, J., 2003.  A statewide study of ground skidding and harvested stand attributes in Appalachian hardwood stands. Forest Products Journal,  53(9): 59-63.
- Holmes T.P., Blate, G.M., Zweede, J.C., Periera, R., Barretto, P., Boltz, F. and Bauch, R., 2002 .Financial and ecological indicators of reduced impact logging performance in the eastern Amazon. Forest Ecology and Management, 163: 93-110. 
- Koger, J.L. and Webster, D.B., 1984. L-O-S-T: Logging Optimization Selection Technique. Department of AgricultureForest Service, Southern Forest Experiment Station. 66 p.
- Krueger, W., 2004. Effects of future tree flagging and skid trail planning on conventional diameter-limit logging in a blivian tropical forest. Forest Ecology and Management, 188: 381–393.
- Mattsson-Marn, H.G. and Jonkers, W., 1981. Logging damage in tropical high forest. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Project FO: MAL/76/008, Working Paper No. 5, 15 p.
- Van der Hout, P., 1999. Reduced impact logging in the tropical rain forest of Guyana - ecological, economic and silvicultural consequences. Ph.D. thesis, UtrechtUniversity. Tropenbos-Guyana Series 6, Tropenbos-Guyana Programm, Georgetown, Guyana, 192 p.
- Wang, J., Long, C., McNeel, J. and Baumgras, J., 2004. Productivity and cost of manual felling and cable skidding in central Appalachian hardwood forests. Forest products journal, 54(12): 45-51.