بررسی مقدماتی اثر قطر برابر سینه درختان وی ­ول (Quercus libani Oliv.) بر قابلیت جست­ دهی کنده در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: آرمرده بانه)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان.

چکیده

هدف این مطالعه، مقایسه تعداد جست تولید شده درختان وی­ول در طبقات مختلف قطری پس از قطع در جنگلهای زاگرس شمالی بود. بدین منظور سه طبقه قطری 25-35، 35-45 و  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Primary study of diameter effect on the ability of stump sprouting of Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) in northern Zagros forests (case study: Armardeh, Baneh)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Valipour 1
  • Manoochehr Namiranian 2
  • Vahid Etemad 3
  • Hedayat Ghazanfari 4
1 Ph.D. student of forestry, University of Tehran
2 Associate Prof., University of Tehran
3 Assistant Prof., University of Tehran
4 Assistant Prof., University of Kurdistan
چکیده [English]


     This study was carried out in order to compare the number of produced sprouts in Lebanon oak (
Quercus libani Oliv.)  tree after cutting among dbh classes in northern Zagros forests. 3 dbh classes including 25-35, 35-45 and >45 cm were compared in respect of number of produced sprouts. 5 sites in Armardeh forests were selected and results of study analyzed by random complete block design. 3 Lebanon oak trees were cut in each diameter class and in each block. The 45 cut trees were fenced in early spring 2007 individually. Data were collected two times in June and September. Results showed that 35-45 cm dbh class had the most number of sprouts (with 101 and 81 sprouts in June and September, respectively). Number of sprouts in 35-45 cm dbh class was significantly different from others in September, while no significant difference was found in number of sprouts between June and September. Mortality rate of sprout among dbh classes was not significantly different. However, linear regression trend between number of June sprout and died sprouts until September showed that mortality increased when number of June sprout increased. Since sprouting depend on positive and negative effects of stump size, balance point of these effects was introduced as optimum diameter for sprouting, which was between 35-45 cm dbh range in this study. Future investigations should be focused on finding the balance point (or range), more precisely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armardeh
  • lebanon oak
  • northern Zagros
  • number of sprouts
  • sprouting ability
- بی‌نام، 1384. طرح جنگلداری چند منظوره با تاکید بر ساماندهی و مدیریت گلازنی در حوضه آرمرده. دانشگاه کردستان، مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، سنندج، 70 صفحه.
- جزیره‌ای، م. ح. و ابراهیمی رستاقی، م.، 1382. جنگلشناسی زاگرس. انتشارات دانشگاه تهران، 560 صفحه.
- حیدری، ب.، 1384. بررسی ساختار جنگل در توده­های طبیعی و تخریب شده منطقه بانه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران، ساری، 75 صفحه.
- شاکری، ز.، 1385. بررسی اثرات اکولوژیک و جنگل‌شناسی گلازنی بر روی جنگلهای بلوط بانه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، 59 صفحه.
- عبداله­پور، ج.، 1384. بررسی و مقایسه رویش (قطری و رویه‌زمینی) در دو توده طبیعی و بهره­برداری شده در جنگلهای  نژو شهرستان بانه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جنگلداری و فن­آوری چوب دانشگاه گرگان، 96 صفحه.
- غضنفری، ه.، 1382. بررسی رویش و تغییرات پراکنش قطری در توده­های وی­ول- مازودار به‌منظور ارایه الگوی تنظیم جنگل در منطقه بانه (مطالعه موردی هواره­خول). رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، 82 صفحه.
- فتاحی، م.، 1379. مدیریت جنگل­های زاگرس، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، جلد اول، 472 صفحه.
- مصداقی،م.، 1377. روش‌های آماری در تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه گرگان، 283 صفحه.
- ولی­پور، ا.، 1386، بررسی ابعاد مناسب درختان وی­ول (Quercus libani Oliv.) برای جست­دهی در مدیریت شاخه­زاد ناهمسال (مطالعه موردی: زاگرس شمالی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع­طبیعی دانشگاه تهران، کرج، 76 صفحه.
- هناره، آ.، 1384. بررسی و ارزیابی استمرار جنگل به کمک قطعات نمونه ثابت و دائم و ارائه راهکارهای کاربردی در مدیریت جنگل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع­طبیعی دانشگاه تهران، کرج، 73 صفحه.
- Barnez, B. V., Zak, D. R., Denton, S. R. and Spurr, S. H., 1997. Forest Ecology. Fourth edit., John Wiley & Sons, Inc. New York., 774 p.
- Davis, L. S. and Johnson, K.N., 2001. Forest Management. Third ed. Mc Grow-Hill, New York.  548 p.
- Ducrey, M. and Turrel, M., 1992. Influence of cutting methods and dates on stump sprouting in Holm Oak (Quercus ilex) coppice, Annal Science Forestier, 49: 449-464.
- Espelta, J. M., Retana, J. and Habrouk, A., 2003. Resprouting patterns after fire and response to stool cleaning of two coexisting Mediterranean oaks with contrasting leaf habits on two different site. Forest Ecology and Management, 179: 401–414.
- Ghazanfari, H., Namiranian, M., Sobhani, H. and Marvi Mohajer, M.R., 2004. Traditional forest management and its application to encourage public participation for sustainable forest management in the northern Zagros mountain of Kurdistan province, Iran. Scandinavian Journal of forest science, 19 (suppl. 4): 65-71.  
- Gracia, M. and Retana, J., 2004. Effect of site quality and shading on sprouting patterns of holm oak coppices. Forest Ecology and Management, 188: 39–49.
- Johnson, P. S., 1992. Predicting oak stump sprouting and sprout development in the Missouri Ozarks, USDA Forest  Serveice  Research, 14 p.
- Johnson, P. S., Shifley, S. R. and Rogers, R., 2001. The Ecology and Silviculture of oaks, CABI publishing, 503 p.
- Krebs, C. J., 1989. Ecological Methodology. University of BritishColombia, Harper & Row, New York.
- Larsen, D. and Johnson, P.S., 1998. Linking the ecology of natural oak regeneration to silvicultur. Forest ecology and management, 106: 1-7.
- Logli, F. and Joffre, R., 2001. Individual variability as related to stand structure and soil condition in a Mediterranean oak coppice, Forest Ecology and Management, 142: 53-63.
- Luoga, E. J., Witkowski, E.T.F. and Balkwill, K. 2004. Regeneration by coppicing (resprouting) of miombo (African savanna) trees in relation to land use. Forest Ecology and Management, 189: 23–35
- McLaren, K.P. and McDonald, M.A., 2003. Coppice regrowth in a disturbed tropical dry limestone forest in Jamaica. Forest Ecology and Management, 180: 99–111.
- Oliver, D. C. and Larson, B.C., 1996. Forest Stand Dynamics. John Wiley & Sons, New York., 520 p.  
- Plieninger, T., Modolelly Mainou, J., and Konold, W., 2004. Land manager attitudes toward management, regeneration, and conservation of Spanish holm oak savannas (dehesas). Landscape and Urban Planning, 66: 185–198.
- Smith, D. M., 1998. The Practice of Silviculture. John Wiley & Sons, Inc, New York, 578 p.
- Ward, J. S. and Brose, P. H., 2004. Mortality, survival and growth of individual stems after prescribed burning in recent hardwood clearcuts. Proceedings of the 14th CentralHardwoodsForest Conference GTR-NE-316.193-199.
- Weigel, D. R. and Peng. C. Y. J., 2002. Predicting stump sprouting and competitive success of five oak species in southern Indiana. CanadianJournalForest Research, 32: 703-712.
- Zaczek, J. J., 2002. Composition, diversity and height of tree regeneration, 3 years after soil scarification in a mixed-oak shelterwood. Forest Ecology and Management, 163: 205–215