بررسی ترکیبات شیمیایی برگ کلن های صنوبر در دو برداشت مختلف

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

3 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

4 کارشناس ارشد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

چکیده

 به‌منظور تعیین ترکیبات شیمیایی برگ درختان صنوبر، تعداد پنج کلن بومی و غیر بومی شامل دو کلن از دورگه اروپا- امریکایی P. euramericana، یک کلن دلتوئیدس P. deltoides 72/51  و دو گونه بومی شالک P. nigra 42/78 و پده P. euphratica که از برگ آنها به‌طور سنتی برای تعلیف دام استفاده می‌گردد، مورد آزمایش قرار گرفت. برگهای حاصل از جستها به‌طور تصادفی طی برداشت اول در اوایل دوره رشد (اوایل خردادماه) و اواسط دوره رشد در برداشت دوم (اوایل مردادماه) جمع‌آوری و شاخصهای ماده خشک، پروتئین خام، ازت کل، الیاف خام، لیگنین، NDF  و  ADFتعیین گردید. نتایج نشان داد که دامنه پروتئین خام برای ارقام صنوبر بین 9/7 و 5/10 درصد و مقادیر الیاف خام نیز بین 2/15 و 8/19 درصد بوده است و گونه P. eura. triplo بیشترین مقدار را داشته است.مقادیرNDF  و ADF برای کلنهای صنوبر به‌ترتیب دارای دامنه‌ای بین 35-9/30 درصد و 25-2/22 درصد بوده است. بیشترین مقدار NDFرا کلنهایP.d. 72/51،P. eura. triploو  P. euphraticaداشته است.نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای برای ارقام صنوبر با استفاده از مشخصه‌های پروتئین خام، الیاف خام، لیگنین، NDF و ADF  سه گروه اصلی در برداشت اول نشان داد که کلنهای گروه P. euramericana در گروه اول، گونه P. euphratica در گروه دوم و گونه‌های P.n. 42/78  و P.d. 72/51  در گروه سوم قرار گرفته‌اند. همچنین در اواسط دوره رشد، در گروه اول گونه‌های P.n. 42/78 و P. euphratica  در گروه دوم گونه P.d. 72/51  و در گروه سوم نیز کلنهای P. euramericana قرار گرفتند.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical composition of poplar clones leaf in two different removes

نویسندگان [English]

  • Mohsen Calagari 1
  • Alireza Modir-Rahmati 2
  • Farhad Asadi 3
  • Raf'atollah Ghasemi 4
1 Assistant Prof. Research Institute of Forests and Rangelands
2 Associate Prof. Research Institute of Forests and Rangelands
3 Assistant Prof. Research Institute of Forests and Rangelands
4 Senior research expert, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

     Five exotic and native poplar clones (two P. euramericana clones, P.d. 72/51 and two native species which are traditionally grazed by livestock during summer) were selected for this study. The purposes of this study were to determine chemical composition of poplar leaves. The fresh leaves were collected during first (June 1st) and second (July 25th) growth stages. All samples were dried to determine chemical analyses such as, Nitrogen (N), crude protein (CP), crude fiber (CF), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF) and acid detergent lignin (ADL). The results showed that crude protein value varied from 7.9  to 10.5% and crude fiber value varied from 15.2 to 19.8%  at the early growth season;  P. x eura. triplo showed higher value than other clones. NDF and ADL varied from 30.9 to 35 % and 22.2 to 25%, respectively. The highest amount of NDF was observed in P.d. 72/51, P.e. triplo and P. euphratica. Cluster analysis of data illustrated three distinct groups in first and middle growth stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poplar
  • Clone
  • chemical composition
  • cluster analysis
- ابن عباسی، ر.، 1372. شناسایی و تعیین ارزش غذایی خوراک دام و طیور استان کردستان. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کرمان، وزارت جهاد سازندگی.
- علوی، م.، زاهدیفر، م.، فضائلی، ح. و عباسی، ا.، 1380. ارزیابی نتایج حاصل از ترکیبات شیمیایی و انرژی خام چهار ماده خوراکی شامل یونجه، شبدر، کاه گندم و کاه جو. مجموعه مقالات سومین سمینار پژوهشی تغذیه دام و طیور کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:130-120.
- کلاگری، م.، 1382. بررسی استفاده از بیوماس صنوبر به‌منظور تولید علوفه. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11 (2): 284 – 265.
- Anonymous, 1990. Official method of analysis, Association of Official Agricultural Chemists (AOAC), 15th Edition, Washington, DC, USA, 746p. 
- Ayers, A.C., Barrett, R.P. and Cheeke, P.R., 1996. Feeding value of tree leaves (hybrid poplar and black locust) evaluated with sheep, goat and rabbits. Animal Feed Science and Technology, 57:51-62.
- Dzowela, B.H., Hove, L., Topps, J.H. and Mafongoya, P.L., 1995. Nutritional and anti-nutritional characters and rumen degradability of dry matter and nitrogen for some multipurpose tree species with potential for agroforestry in Zimbawe. Animal Feed Science Technology, 50: 207-214.
- Larbi, A., Anyanwu, N.J., Oji, U.I., Etell, I., Gbaranch, L.D. and Ladipo, D.O., 2005. Fodder yield and nutritive value of browse species in west African humid tropics: response to age of coppice regrowth. Agroforestry Systems, 65: 197-205.
- Ronald, L., 1993. Forage for cattle: New methods of determining energy content evaluating heat damage, Department of Animal Science. University of Missouri.
- Szekai, Z., Fengjue, L., Daoqun, Z., Qingxiao, L., Xinsheng, M. and Zhenlei, Z., 1998. Utilization of poplar leaf as fodder. Agroforestry system in China. 4 p. 
- Van Soest, P.J., 1963. Use of detergents in the analysis of fiberous feeds. I. Preparation of fiber residues of low nitrogen content. Journal Association of Chimistry, 46: 825-829.
- Van Soest, P.J., Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal Dairy Science, 74: 3583-3597.