دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 39، فروردین 1389، صفحه 162-1 

علمی- پژوهشی

رابطه عمق کاشت بذر با زنده‌مانی و رویش ارتفاعی نهال‌های بلوط (مطالعه موردی: کامفیروز فارس)

صفحه 10-1

سیدماجد حسامی؛ عبدالرضا رعیتی‌نژاد؛ علیرضا عباسی؛ حسین زینلی


بررسی رشد و تولید 10 کلن صنوبر از دورگ طبیعی در کرج

صفحه 20-11

احمد همتی؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ رفعت‌اله قاسمی؛ فرهاد اسدی


اثر جنگل‌کاری گونه‌های مختلف اکالیپتوس بر خصوصیات خاک جنگلی در استان گیلان

صفحه 131-116

حسین سردابی؛ احمد حمانی؛ بهنام حمزه؛ محمدحسن عصار؛ محمود قرآنی