دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تیر 1389، صفحه 336-163 
بررسی کمی و کیفی ذخیره‌گاه جنگلی ارس- شیرخشت اوشان در البرز مرکزی

صفحه 264-253

هومن روانبخش؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محسن نورزاد مقدم


مقایسه میزان جذب سرب در اجزای مختلف کاج الدار (Pinus Eldarica Medw.) در شهر تهران

صفحه 277-265

بهروز کُرد؛ اسداله متاجی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ سارا سعادتمند


مقایسه رشد پده، پایه‌های گامتوکلونال و دورگ پده با کبوده در پنج سال اول رشد در باغ گیاه‌شناسی دزفول

صفحه 284-278

محمدحسن عصاره؛ عباس قمری زارع؛ زهرا آبروش؛ بهاره الهوردی ممقانی؛ مرتضی شریفی‌پور؛ شکوفه شهرزاد