دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 42، دی 1389، صفحه 679-499 

علمی- پژوهشی

عوامل محیطی مؤثر بر گسترش گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در منطقه سپیدان استان فارس

صفحه 516-499

مجتبی حمزه‌پور؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ کاظم بردبار؛ لادن جوکار؛ مجتبی پاک‌پرور؛ علیرضا عباسی


بررسی ویژگی‌های فنولوژیکی و خصوصیات رویشی 7 کلن صنوبر گونه Populus deltoides در شرایط اقلیمی آستانه اشرفیه،گیلان

صفحه 538-527

ابراهیم لشکربلوکی؛ علیرضا مدیررحمتی؛ رحمت‌اله رحمانی؛ احسان کهنه؛ سید عبداله موسوی کوپر


بررسی زنده‌مانی بذر راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) طی ذخیره‌سازی کوتاه‌مدت

صفحه 595-587

سیده عظیمه مطلبی؛ مسعود طبری؛ علی سلطانی؛ وحید اعتماد


بررسی الگوی مکانی درختان بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های باینگان کرمانشاه

صفحه 608-596

امیر صفری؛ نقی شعبانیان؛ رضاحسین حیدری؛ سیدیوسف عرفانی‌فرد؛ مرتضی پوررضا


ساقاب تولیدی توده‌های جنگلی خالص بلند‌مازو و راش در فصل تابستان

صفحه 666-656

سید‌محمود حسینی قلعه‌بهمنی؛ پدرام عطارد؛ محمدتقی احمدی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد


تأثیر منشأ قلمه و عمق کاشت در تکثیر غیرجنسی سفیدپلت (Populus caspica Bornm.)

صفحه 679-667

سیداحسان ساداتی؛ مسعود طبری؛ محمدحسن عصاره؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ پیام فیاض