بررسی اثر پوشش زیراشکوب در زادآوری طبیعی جنگل‌های بنه (مطالعه موردی: جنگل تحقیقات بنه، استان فارس)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده

رابطه پوشش زیر اشکوب در جنگلهای بنه (Pistacia atlantica) با زادآوری طبیعی این گونه با استفاده از قرق و مقایسه با قطعات شاهد در یک محدوده چهار هکتاری در جنگل تحقیقاتی بنه فیروزآباد فارس بررسی شد. با بررسی رگرسیون بین تعداد زادآوری طبیعی بنه با تعداد درختچه‌های تنگرس، ارژن و بادامک رابطه y= 5.8207x0.6499 با ضریب تبیین (755/0 =R2) مشاهده گردید. با استفاده از آزمون t بر روی نسبت تغییرات تعداد زادآوری در قطعات مورد بررسی استنباط گردید که بین افزایش تعداد زادآوری طبیعی بنه در تیمار شاهد و تیمار قرق از نظر آماری تفاوت معنی‌داری در سطح 5% وجود ندارد و قرق پنج ساله تا این لحظه در این منطقه کارایی قابل انتظار را نداشته است. به‌هر حال از آن جا که حمایت نهالهای بنه در پناه این درختچه‌ها برآورده می‌شود، بنابراین مناسبترین راه اداره این جنگلها تقویت پوشش درختچه‌ای و حفظ الگوهای طبیعت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of ground cover vegetation on natural regeneration of wild pistachio (Pistacia atlantica) (Case study: wild pistachio experimental forest, Fars province)

نویسندگان [English]

  • Mohhammad Reza Negahdar Saber 1
  • Ali Reza Abbasi 2
1 Senior Research Expert, Research center of Agriculture and Natural Resources of Fars province
2 Research Expert, Research center of Agriculture and Natural Resources of Fars province
چکیده [English]

In order to study the relation between ground cover vegetation including shrubs and bushes, and natural regeneration of wild pistachio (Pistacia atlantica), a research project was carried out in 4 ha in an protected area in wild pistachio experimental forest of Fars province. Statistical analysis using T-test showed that fencing of the area within studied 5 years had no significant impact on establishment of natural regeneration of wild pistachio. The regression between number of shrubs such as Amygdalus scoparia, A. lycioides and A. ebornea and the number of natural regeneration (seedlings) of wild pistachio was computed as y=5.8207x0.6499 (R2=0.755). Therefore, we can conclude that improvement of shrubs and bushes could be an effective alternative for rehabilitation of degraded wild pistachio forests.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • wild pistachio
  • Natural regeneration
  • protect
  • ground vegetation
  • Fars
- ثابتی، ح.، 1373. جنگلها، درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه یزد، 874 صفحه.
- حبیبیان، س.ح.، 1375. گزارش مطالعات وضعیت موجود پوشش گیاهی جنگل تحقیقاتی بنه. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، 97 صفحه.
- حمزه‌پور، م.، 1384. امکان احیای جنگلهای بنه از طریق کاشت مستقیم بذر و نهال. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس،    49 صفحه.
- سهرابی، ع.، 1374. نقش بهره‌برداری بر تجدید حیات درختان بنه در استان لرستان. مجموعه مقالات اولین سمینار ملی بنه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام: 340-337.
- شکرچیان، ا. و فتاحی، م.، 1380. نقش قرق در زادآوری جنسی و غیرجنسی جنگلهای بنه منطقه خَبر شهرستان بافت. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 10 (2): 484-477.
- شیبانی، ش. و اوجی، م.، 1375. گزارش مطالعات وضعیت موجود فیزیوگرافی جنگل تحقیقاتی بنه. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، 63 صفحه.
- نجابت، م.، 1375. گزارش مطالعات وضعیت موجود خاک‌شناسی، طبقه‌بندی و ارزیابی قابلیت اراضی جنگل تحقیقاتی بنه. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، 93 صفحه.
- نجابت، م.، 1380. رفتارسنجی بستر رویشی بنه در جنگل تحقیقاتی بنه فیروزآباد. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،  10 (2): 440-421.
- نجفی، ح.، 1375. گزارش مطالعات وضعیت موجود هوا و اقلیم‌شناسی جنگل تحقیقاتی بنه. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، 110 صفحه.
- نگهدار صابر، م.، 1387. احیای جنگلهای بنه از طریق قرق با اعمال زادآوری طبیعی و مصنوعی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، 30 صفحه.
- هاشمی تنگستانی، م. و اوجی، م.، 1375. گزارش مطالعات وضعیت موجود زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی جنگل تحقیقاتی بنه. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، 27 صفحه.