دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 30، دی 1386، صفحه 426-311 

علمی- پژوهشی

ارزیابی وضعیت موجود جنگل‌کاریهای پهن‌برگ بومی در شرق گیلان

صفحه 319-311

ایرج مسیب‌نژاد؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ احسان کهنه؛ حسن پوربابایی


اثر مقدار بذر و عمق کاشت روی صفات کمی نهال دیودار (سدروس)

صفحه 335-329

سیف اله خورنکه؛ سعید پورنجف؛ کامبیز اسپهبدی؛ عبدالرضا دهبندی


بررسی تأثیر خشکه‌دارها در استقرار نهالهای راش و ممرز در جنگل آمیخته راش

صفحه 373-365

کیومرث سفیدی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ وحید اعتماد