دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 27، فروردین 1386، صفحه 82-1 
بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین بهترین روش جوانه زنی بذر بنه

صفحه 18-11

محمدرضا نگهدار صابر؛ محمد فتاحی؛ عبدالرضا نصیرزاده


تعیین الگوی پراکنش و ساختار در جنگل آمیخته راش شصت کلا گرگان

صفحه 64-55

هاشم حبشی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ رامین رحمانی


بررسی و تولید نونهالهای کاج تدا (Pinus taeda L.) در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند)

صفحه 75-65

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ حسین سردابی؛ سید علیرضا موسوی؛ عبدالرضا دهبندی؛ علی برهانی؛ سعید قاسمی


تأثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه‌رستهای افرا پلت (Acer velutinum)

صفحه 82-76

مریم تیموری؛ سودابه علی احمد کروری؛ مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی زاده؛ محسن کلاگری