دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تیر 1386، صفحه 194-83 

علمی- پژوهشی

جهت زادآوری تکمیلی در طرح جنگل‌داری لوه

صفحه 91-83

ناصر مهاجر؛ سیدزیداله میرکاظمی


بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز

صفحه 122-115

محسن کلاگری؛ علی جعفری مفید آبادی؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی