تعمیم مدل تصمیم‌گیری Faustmann برای محاسبات اقتصادی درخت (مطالعه موردی: راشستانهای شمال شرق فرانسه)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای رشته اقتصاد و مدیریت جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 مدیر مجمع تحقیقاتی منافع عمومی اکوسیستم های جنگلی پاریس

چکیده

کوچک‌ترین و مؤثرترین مقیاس تصمیم گیری در جنگل، تصمیم گیری در سطح درخت می باشد. هر گونه تصمیم گیری در مورد درختان جنگلی ( قطع یا نگهداری و انتخاب گونه) معمولاً بر اساس ملاحظات فنی و اقتصادی صورت می‌پذیرد. مدل اقتصادی درخت، ابزاری ارزشمند در تصمیم گیریهای مربوط به درخت می باشد که کلیه ملاحظات اقتصادی را تلفیق می‌نماید. با استفاده از مدل درخت می‌توان ارزش گونه های مختلف یک توده، قطر هدف و میزان خسارت وارده به نهالها را تعیین و تأثیر قطر بهره‌برداری، روش بهره برداری و تراکم برداشت را بر ارزش درخت بررسی نمود. علاوه بر این، چون یک توده جنگلی مجموعه ای از درختان محسوب می شود، مدل اقتصادی درخت می‌تواند در سطوح بالاتر تصمیم گیری (پارسل و سری) جهت بهینه سازی مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. به رغم اهمیت مدل اقتصادی درخت، در اقتصاد جنگل کمتر روی این موضوع تحقیق شده است. در این مقاله یک مدل تصمیم گیری درخت بر  مبنای مدل پذیرفته شده Faustmann ارائه گردیده است. به منظور ارائه مثالهای عملی، مدل پیشنهادی برای تعیین قطر هدف و میزان خسارت به نهالها یا درختان کم قطر با استفاده از داده های گونه راش در راشستانهای شمال شرق فرانسه مورد استفاده قرار گرفته است. مطاله موردی نشان می دهد که قطر هدف درختان با کیفیت مطلوب راش در راشستانهای ناهمسال با حاصلخیزی متوسط، 70 سانتیمتر می‌باشد. همچنین، با استفاده از مدل پیشنهادی در محاسبه خسارت وارده به درختان ملاحظه می نماییم که ارزش واقعی یک درخت آسیب دیده در اثر بهره‌برداری به قطر 25 سانتیمتر بیش از 10 برابر (36 یورو) ارزش بازاری آن (3 یورو) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extension of the Faustmann formula for tree economic calculations; illustrations in the case of beech forest in the North-East of France

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mahdi Heshmatol Vaezin 1
  • Jean-Luc Peyron 2
1 PH.D. in forest economics and management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Director of Public Interest Group (GIP) on Forest Ecosystems (ECOFOR)
چکیده [English]

The decision on the tree scale constitutes smallest and the most concrete scale of decision in forest management. All decisions concerning of the forest trees (cut, selection of species, etc.) are often found on the basis of the technical and economic considerations. The tree economic model is a valuable tool which integrates all the economic considerations to help all decisions on the tree scale. The determination of the future value of the various species, the exploitation diameter and the amplitude of the damage to trees could be evaluated by the tree economic model. The tree economic model also makes it possible to study the effect of various factors (diameter, method and density of exploitation) on the tree future value. Moreover, as the stand is a whole of trees, the tree economic model could be transformed into a stand economic model. In spite of the importance of the tree economic model, there is only a little research on this topic. In this article, on basis of Faustmann economic model, a tree economic model is presented. In order to present certain examples of application of the proposed model, we used the necessary data from simulation of the corresponding models calibrated in the case of the beech in the North-East in France. This study shows that the optimal exploitation diameter of the good quality trees of the beech in the irregular stand with average productivity (7.5 m3/ha) is 70 cm. Moreover, the application of the model in the calculation of damage to a tree of 25 cm shows that the calculated damage is more than ten times higher (36 Euros) that its market value (3 Euros). Indeed, the damage to a future tree is higher than its market value because of his higher value at financial maturity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tree economic model
  • future value
  • market value
  • exploitation diameter
  • Faustmann formula
- Brazee, R.J., Amacher, G.S. and Conway, M.C., 1999. Optimal harvesting with auto-correlated stumpage prices. Journal of forest economics, 5(2): 201-216.

- De Turckheim, B. and  Bruciamacchie, M. 2005. La futaie irrégulière: Théorie et pratique de la sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature. Edisud, Avignon, 286p.

- Faustmann, M., 1849. On the determination of the value which forest land and immature stands possess for forestry. Journal of Forest Economics (Reprinted) 1(1995):  7-44.

- Fiat, J.B., 1997. Quelques apports d'un nouvel ouvrage de micro-économie. Mémoire de fin d'étude. Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, (ENGREF). Nancy, 71p.

- Heshmatol Vaezin, S.M., 2006. Modèles économiques de gestion des peuplements réguliers, irréguliers ou en transition ; illustrations dans le cas du hêtre dans le nord-est de la France. Thèse de doctorat, Ecole National du Génie Rural des Eaux et des Forêt (ENGREF), AgroParisTech, 337p.

- Johanson, P. O. and Lofgren, K. G., 1985. The economics of forestry and natural resources. Blackwell. 292p.

- Lohmander, P., 1990. The rotation age, the constrained Faustmann problem and the initial conditions. Syst. Anal. Model. Simul, 7 (5): 377-395.

- Mize, C.W., 1988. The rate of return of individual, forest-grown black walnut trees. In: Forest growth modelling and prediction. U.S. Forest Service, General Technical Report NC-120(2): 867-873.

- Newman, D. H., 1988. The Optimal Forest Rotation: A Discussion and Annotated Bibliography. Gen. Tech. Rep. SE-48. Asheville, NC :  U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southeastern Forest Experiment Station. 47 p.

- Peyron, J.L., 1995. Cours d'aménagement forestier. Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF). 250p.

- Peyron, J.L., 1998. Elaboration d’un système de comptes économiques articulés de la forêt au niveau national. Thèse de doctorat de l'université de Nancy II en sciences économiques. 368 p.

- Peyron, J.L., Terreaux, J.P., Calvet, P. and Guo, B. 1998. Principaux critères économiques de gestion des forêts: analyse critique et comparative. Ann. Sci. For. 55: 523-551.

- Reed, W.J., 1984. The effects of the risk of fire on the optimal rotation of a forest. Journal of environmental economics and management, 11 : 180-190.

- Samuelson, P., 1976. Economics of forestry in an evolving society. Economic inquiry, 14: 466-492. 

- Viitala, E-J., 2006. An early contribution of Martin Faustmann to natural resource economics. Journal of Forest Economics, 12: 131-144.