ارزیابی موفقیت ریشه زایی قلمه کلن‌های صنوبر با استفاده از تیمارهای مختلف

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

اعضاء هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

قلمه‌های چهار کلن صنوبر متعلق به چهار گونه مجزا پس از بکاربردن ترکیبهای تیمارهای مختلف در اسفند ماه 1384 در گلدانهای پلاستیکی کاشته شدند و طی یک دوره 3 ماهه میزان ریشه دهی و رشد اولیه آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل 3 طول متفاوت قلمه، 15، 20 و 25 سانتیمتر به همراه 3 زمان خیساندن صفر، 2 و 4 روز می گردد که در قالب یک طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار از اسفند 1384 تا تیر 1385 اجرا شد. پس از 12 هفته رویش قلمه‌ها صفات ارتفاع، تعداد برگ، وزن برگ، طول ریشه، تعداد ریشه، وزن ریشه، وزن ساقه، وزن کل ونسبت وزن ریشه به وزن کل به عنوان موفقیت یا درصد ریشه زایی اندازه گیری و محاسبه شدند.  نتایج نشان داد که تفاوتهای معنی‌دار در میزان درصد ریشه زایی، همچنین صفات رشد در میان کلن‌ها وجود دارد. قلمه‌های بدون تیمار خیساندن کمترین میزان موفقیت ریشه زایی را داشتند که 12 درصد از تیمار 4 روز خیساندن کمتر بود. قلمه‌های با طول 15، 20 و 25 سانتیمتری به ترتیب 29، 42 و 35 درصد موفقیت ریشه زایی داشتند. قلمه‌های با صفر، 2 و 4 روز خیساندن به ترتیب 31، 32 و 43 درصد ریشه‌زایی داشتند. جهت ریشه‌زایی بهینه برای P. caspica استفاده از قلمه‌های 25 سانتیمتری و خیسانده شده به مدت 4 روز توصیه می گردد. اما برای P. euphratica کاربرد قلمه‌های 20 سانتیمتری بدون تیمار خیساندن پیشنهاد می شود. در موردP. alba 58/57 استفاده از قلمه‌های 25 سانتیمتری و 4 روز خیساندن بهترین نتیجه را داد. برای P. deltoids 77/51 استفاده از قلمه‌های 15 سانتیمتری و بدون تیمار خیساندن بهترین وضعیت بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of rooting success in poplar clones cuttings using different treatments

نویسندگان [English]

  • Farhad Asadi
  • Raf'atollah Ghasemi
Members of Scientific Board, Research Institute of Forests and Ranglands
چکیده [English]

Rooting and early growth of four poplar clones belonging to different species planted at plastic vases were examined after applying pre-rooting treatments combinations to dormant cuttings. Treatments included 3 cutting length (15, 20 and 25 cm) and soaking period (0, 2 and 4 days) that carried out in a randomized complete block design layout with 3 replications and investigated during spring of 2006. Significant differences in both rooting percentages and growth attributes were shown between clones after 12 weeks of growth. After the period we have measured height, leaf number, leaf weight, root length, root number, root weight, stem weight, total weight and percentage of root weight/ total weight as rooting success. The results indicated that cuttings planted without soaking had the lowest rooting success, at less than 12% on 4 days soaking. Cuttings planted with 15, 20 and 25 cm length have revealed 29, 42 and 35 percentages of rooting success, respectively. Cuttings planted with 0, 2 and 4 days soaking have shown 31, 32 and 43 percentages rooting, respectively. For optimal rooting of Populus caspica we recommend using 25 cm cuttings, soaked for 4 days in water, but for P. euphratica we suggest using 20 cm cuttings without soaking. Regarding the P. alba 58/57 we recommend using 25 cm cuttings and soaked for 4 days in water.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • poplar clones
  • rooting
  • cutting length
  • soaking time
- کلاگری، م.، مدیر رحمتی، ع.ر.، اسدی، ف. و قاسمی، ر.، 1382. بررسی استفاده از بیوماس صنوبر به منظور تولید علوفه. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، (11)2: 284-265.

- مدیر رحمتی، ع.ر. و باقری، ر.، 1382. تعیین ارقام مناسب صنوبر در سیستم‌های بهره برداری کوتاه مدت 3 ساله در ایران. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، (11) 4: 638-613.

- نبئی، م.ق.، مدیر رحمتی، ع.ر. و علیزاده، م.، 1381. بررسی خصوصیات کلن‌های صنوبر 1/1 ساله در خزانه سلکسیون زنجان. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، (10): 154-85.

- Blake, T. J., Cain, N. P., Gadziola, R., Hills, C. I. and Zitnak, T., 1982. Ethylene and auxin improve the rooting of difficult-to-root poplar cuttings. Proceeding of North American Poplar Council Annual Meeting. Rhinelander, WI.: 20-28.

- Cortizo, S., Sesar, M. D., and Mema, V. 2004. Rooting of uninodal cuttings of Populus spp in greenhouse: 19. In: Carle, J., (ed.). 22nd session of International Poplar Commission. Santhiago, Chile, 29 November- 2 December 2004. 187 p.

- Desrochers, A. and Thomas, B. R., 2003. A comparison of pre-planting treatments on hardwood cuttings of four hybrid poplar clones. New Forests, 26: 17-32.

- Dickmann, D. I. and Stuart, K. W., 1983. The culture of poplars in Eastern North America. Michigan State University, East Lansing, Mich., 168 p.

- Hansen, E. A. and Tolsted, D. N., 1981. Effect of cutting and stem or branch position on establishment of a difficult-to-root clone of a Populus alba hybrid. Canadian Journal of Forests Research. 11: 723-727.

- Hansen, E. A., Netaer, D. A. and Tolsted, D. N., 1993. Guidelines for establishing poplar plantations in the north-central U. S. USDA Forest Service. North Central Forest Exp. Sta., Res. Note Nc-363.

- Kovacevic, B., Roncevic, S., and Ivanicevic, P. 2004. Influence of variation on rooting of hardwood cuttings of black poplar (Section Aigeiros): 103. In: Carle, J., (ed.). 22nd session of International Poplar Commission. Santhiago, Chile, 29 November- 2 December 2004. 187 p.

- Krinard, R. M. and Randall, W. K., 1979. Soaking aids survival of long, unrooted cottonwood cuttings. Tree planter's Notes. 30: 16-18.

- Leclerc, C. R. and Chong, C., 1983. Influence of willow and poplar extracts on rooting cuttings. The International Plant Propagators Society. 33: 528-536.

- Petersen, L. A. and Phipps, H. M., 1976. Water soaking pretreatment improves rooting and early survival of hardwood cuttings of some populus clones. Tree planter's Note. 27: 12-22.

- Singh, R., and Bangarwa, K. S. 2004. Evaluation of various clones of root and shoot characters under nursery conditions: 54. In: Carle, J., (ed.). 22nd session of International Poplar Commission. Santhiago, Chile, 29 November- 2 December 2004. 187 p.

- Ying, C. C. and Bagley, W. T., 1977. Variation in rooting capability of Populus deltoids. Silvae Genetica, 25: 204-207