بررسی و تولید نونهالهای کاج تدا (Pinus taeda L.) در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

3 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی ساری

4 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی ساری.

5 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

 
نتایج اولیه اجرای طرح تحقیقاتی بررسی سوزنی برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعی پایین بند جنگلهای نکا نشان داده است که گونه کاج تدا (Pinus taeda L.) همراه گونه‌های کاج رادیاتا و کاج بروسیا از موفق ترین گونه‌ها می‌باشند. از همین رو در طول سالهای 83-1382 خصوصیات بذر و محدودیت‌های تولید وتکثیر این گونه در سطح ایستگاه تحقیقات جنگل ومرتع پاسند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی متغیرهای کمی و کیفی‌ (‌قطر یقه، ارتفاع، زنده مانی و کیفیت) نهال نشان داده است که از نظر قطر یقه نونهالها، کاشت پاییزه نسبت به کاشت بهاره برتری داشته است. به لحاظ متغیر ارتفاع نونهالها، بین دو فصل کاشت بهاره و کاشت پاییزه اختلاف معنی داری مشاهده نشده است. همچنین از لحاظ متغیرهای درصد زنده مانی و کیفیت نونهالها، کاشت بهاره نسبت به کاشت پاییزه برتری داشته است (سطح احتمال 01/0). لازم به ذکر است که با توجه به زمان اندازه گیری در اواسط آبان ماه، نونهالهای کاشت پاییزه مدت زمان بیشتری را برای رویش در اختیار داشته اند. ادامه بررسی نونهالهای یکساله در سطح خزانه و گلدانهای بازکاشتی نشان داده است که با گذشت زمان نونهالها دچار ضعف و کاهش میزان زنده مانی شده، به شکلی که در پایان سال دوم تنها 7 درصد از نونهالها دارای شرایط کمی و کیفی مناسب بوده اند. از آنجایی‌که بر اساس بررسی‌های آزمایشگاهی در ایستگاه تحقیقات پاسند بر روی نونهالهای خشک شده، آفات و یا بیماری خاصی مشاهده نشده است، با انجام آزمایشهای خاک‌شناسی عوامل محدودکننده تولید نونهالها کاج تدا، قلیایی بودن خاک و عدم حضور میکوریزها تعیین گردیده است.   
: کاج تدا، نونهال، زمان کاشت، زنده مانی، قطر، ارتفاع، کیفیت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seedling production of Loblolly Pine (Pinus taeda L.) in eastern Mazandaran (Passand Research Station-northern Iran)

نویسندگان [English]

  • Shirzad Kiasari 1
  • Hosayn Sardabi 2
  • Sayyed Alireza Mousavi 3
  • Abdorreza Dehbandi 4
  • Ali Borhani 1
  • Sa'ied Ghasemi 5
1 Member of Scientific Board, Mazandaran Research Center of Agriculture and Natural Resources, (M.R.C.A.N.R).
2 Member of Scientific Board, Research Institute of Forest and Rangelands.
3 Senior Forest Expert, General Office of Natural Resources
4 Senior Forest Expert, General Office of Natural Resources
5 Forest expert (M.R.C.A.N.R).
چکیده [English]

     The objective of this study was to find out the restrictions of seedling production of Loblolly pine (Pinus taeda L.) in nursery (2003-2005). ‏The statistical analysis of seedlings qualitative and quantitative parameters (collar diameter, height, survival and quality degree) showed that there were significant differences between sowing dates of autumn and spring. In respect to mean collar diameter, the autumn sowing date was better than the spring sowing date but respect to mean height of Loblolly pine (Pinus taeda L.) there was not significant differences between sowing dates of autumn and spring. Also in respect to survival and quality, the spring sowing date was better than the autumn sowing date (P < 0.01). Continuous investigation of seedling for two years showed that only a few seedlings had suitable growth at the end of the second year (almost %7). According to lab tests, there are not any evidence of pests or diseases on the dead seedling, so physical and chemical soil test was performed and the results showed that high pH and lack of the micorhiza were the soil factors which had negative effects on the seedlings survival and growth.

- بی‌نام، 1374. بررسی سوزنی برگان درجنگلکاری‌های شمال کشور. دفتر جنگلکاری و پارک‌ها،  سازمان جنگلها و مراتع کشور، 98 صفحه.

-گرجی بحری، ی.، 1372. بررسی رویش کاج تدا در گیلان. پژوهش و سازندگی، 20(6): 37-34.

- لامپتر، و. 1373. تکنولوژی بذر. ترجمه حجازی، الف. انتشارات دانشگاه تهران، 442 صفحه.

- محمدنژاد کیاسری, ش.، دستمالچی، م., موسوی گرمستانی، س.ع. و جعفری، ب.، 1382. نتایج اولیه (دهساله) طرح آزمایش سازگاری سوزنی برگان در منطقه ارتفاعی پایین بند جنگلهای نکا (کوهسارکنده). فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،11 (3): 446-411. 

- موسوی گرمستانی، ع.ر. و محمد نژادکیاسری، ش.، 1382. مناسبترین زمان کاشت سدروس دئودورا برای تولید کمی و کیفی نونهالها در خزانه. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،11 (4): 564-539.

-Auge, R. M., Schekel, K.A. and Wample, R. L., 1986. Osmotic adjustment in leaves of VA mycorrhizal and nonmycorrhizal rose plants in response to drought stress. Plant Physiology, No 82: 765-770.

-Bethlenfalvay, G. L., and Linderman, R. G., 1992. Mycorrhizae in sustainable agriculture. ASA, Spec. pub 1. 540, ASA, CSSA and SSSA, Madison, WI, 124 p.

-Carneiro, J., 1985. Effect of density on the development of some morphophysiological parameters of seedlings of Pinus taeda in the nursery and after planting. Thesis, Dep. Siviculture and Manejo, Universidade Federal do Parana, Brazil. 125 p.

-Carneiro, J., 1987. Influence of containers and sowing season on root system behaviour and morphological parameters of Pinus taeda and Pinus elliottii seedlings. Brazil, Universidade Federal do Parana. 81 p.

-Daniels, F., and Sijde, H., 1975. Cold stratification of Pinus elliottii, Pinus taeda and Pinus patula seed. Forestry in South Africa, No 16: 63-68.

-Davies, F. T., Potter, J.R. and Linderman, R. G., 1993. Drought response of mycorrhizal papper plants independent of leaf P concentration response in gas exchange and water relations. Plant physiology, No 87: 45-53.

-Davies, J., Svenson, S. E., Cole, J. C., Phavaphutanon, L., Duray, S.A., Portugal, V., Meier, C. E., and BO, S. H., 1996. Non nutritional stress acclimation of mycorrhizal woody plants exposed to drought. Tree Physiology, No 16: 985-993.

-Dunlap, JR., and Barnett, JP., 1984. Influence of seed size on germination and early development of loblolly pine (Pinus taeda) germinants. Canadian Journal of Forest Research, 13(1): 40-44.

-Foil, R., and Ralston, C. W., 1967. The establishment and growth of loblolly pine seedlings on compacted soils. Soil Science Society of America Proceedings, 31(4): 565-568.

-Fowells, H.A., 1965. Silvics of forest trees of the United States. U.S.D.A. of Agriculture Hand Book 271. Washington, DC. 262 p.

-Gelderen, D.M., and Smith, J., 1992. Conifers. Timber Press, INC., 356 p.

-Grano, C. X., 1971. Conditioning loessial soils for natural loblolly and short leaf pine seedling. USDAForest Service, Research Note so-116. Southern Forest Experiment Station, New Orleans, LA. 4 p.

-Koide, R., 1985. The effect of VA mycoirrhizal infection and phosphorus status on sunflower hydraulic and stomatal properties. J. Exp. Bot. No 36: 1087-1098.

-Langdon, O. G., 1979. Natural regeneration of loblolly pine. In proceedings, National silviculture workshop. P. 101-116. USDAForest Service, Washington, DC.

-Langdon, O. G., and Trousdell. K. B., 1978. Stand manipulation: effection soil moisture and tree growth in southern pine and pine-hardwood stants. In proceedings, symposium on soil moisture site productivity, Myrtle Beach SC. P. 221-236. USDA Forest Service, South eastern area state and private forestry, Atlanta, GA.

-Langdon, O. G., and W. H. Mckee, J., 1981. Can fertilization of loblolly pine on wet sites reduce the need for drainage. In proceedings, first biennial southern silvicultural research conference. p.212-218. USDA Forest Service, New Orleans, LA.

-Little, E. L., 1971. Atlas of United States trees. Vol.1. Conifers and important hardwoods. U.S. D.A., Miscellaneous Publication 1146. Washington, DC. 219p.

-Newman, S. E., and Davies, J.F.T., 1988. High root-zone temperatures, mycorrhizal fungi, water relation and root hydraulic conductivity of container-grown woody plants. J. Am. Soc. Hortic. Sci., No 113: 138-146.

-Olivera, JP., and Bridi, GL., 1976. Effect of needles, rice straw and leaf mould on the germination and development of Pinus taeda seedlings. Revista do Centro de Ciencias Rurais, 6(2): 197-201.

-Rajkhowa, S., 1966. The effect of inorganic fertilizers on the height growth of pinus taeda and Pinus caribaea seedlings. India For. 92(4): 260-263.

-Retzlaff, W.A., Miller, A.F. and Allen, R.M., 1990. Comparison of container grown Pinus taeda seedlings raised outdoors and in a growth chamber in sunlight. New Forest, 4(3): 223-230.

-South, D.B., Larsen, H.S., Boyer, J.N. and Williams, H.M., 1990. Seed spacing and seedling biomass: effect on root growth potential of loblolly pine (Pinus taeda). New Forest, 4(3): 179-192.

-Switzer, G., and Nelson, L., 1963. Effects of nursery fertility and density on seedling characteristics, yield and field performance of loblolly pine (Pinus taeda). Proc Sci. Soc. Amer., 27(4): 451-464.

-Tisdall, J. M., 1994. Possible role of soil micro organism in agregation of soils. Plant Soil, No 159: 115-121.

-Tuttle, J., Golden, M., and Meldahl, R., 1988. Soil compaction effects on Pinus taeda establishment from seed and early growth. Canadian Journal of Forest Research, 18(5): 628-632.