بررسی مشخصات رویشی کلن‌های صنوبر در خزانه‌های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد بلداجی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

2 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

چکیده

از مجموع 39 کلن غیر بومی صنوبر که قلمه‌های آنها از کف‌بر خزانه‌های موجود در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج تهیه شده بودند و همچنین 9 کلن بومی جمع آوری شده در فروردین 1375 که در خزانه تحقیقاتی کشت گردیدند، در نهایت 34 کلن شامل 18 کلن Populus nigra، 11 کلن Populus x euramericana و 5 کلن Populus deltoides در خزانه مستقر شدند (بقیه کلن ها در اثر سرمای دیررس بهاره حذف شدند). پس از سبز شدن قلمه‌ها، عملیات وجین علف‌های هرز و تک شاخه کردن نهالها به‌دقت انجام گرفت و پس از کف‌بر خزانه‌های سال اول و دوم، سه خزانه با سنین مختلف بوجود آمد. در مورد آماربرداری، مشخصه‌هایی همچون درصد سبز شدن در ابتدای فصل رویش، حساسیت به آفات و بیماریها و سرما در طول فصل رویش و در نهایت اندازه‌گیری قطر و ارتفاع در پایان فصل رویش اندازه‌گیری گردید. نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین میانگین درصد سبز شدن در میان کلن‌های مختلف مربوط به کلن‌های Populus nigraو به‌میزان 96 درصد می‌باشد. باتوجه 
به نتایج بررسیهای کمی می‌توان کلن P. e.561.41 را به‌عنوان برترین کلن از نظر رشد قطری و ارتفاعی معرفی کرد و کلن‌های 
P. d.77.51، P. triplo وP. n.56.21 را در رده‌های بعدی اهمیت قرار داد. همچنین کلن‌های P. nigra 62.149،P. regenerata  و P.deltoides 63.10در این بررسی به‌عنوان ناموفق‌ترین کلن‌ها معرفی می‌شوند. در رابطه با تأثیر کف‌بر کردن بر رشد نهالهای با ریشه دو ساله و ساقه یکساله نیز بیشترین رشد مشاهده شده بعد از کف‌بر کردن نهالهای با سن مذکور به‌میزان 129 درصد و متعلق به کلن‌های P. marilandica و P. gelrica می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on growth characteristics of Poplar clones in research nursery of Boldaji station

نویسندگان [English]

  • Mahmood Talebi 1
  • Alireza Modirrahmati 2
  • Hasan Jahanbazi 1
  • Ahmad Hemati 2
  • Farshad Haghighian 1
1 Member of Scientific Board, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Chaharmahal and Bakhtiari province
2 Member of Scientific Board, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

This research was conducted in Boldaji research nursery from Chaharmahal and Bakhtiari province. At the first step, saplings of 39 clones from Alborz research nursery and 9 native clones were selected and planted on Boldaji research nursery in 1996. From these clones, 34 clones including 18 clones of Populus nigra, 11 clones of Populus x euramericana and 5 clones of Populus deltoides were established. After cutting the poplars from first and second year's nursery, three nurseries with 1/1, 1/2 and 2/3 age (right number: root age and left number: stem age) were created. Some factors such as germination percent, resistance to pest and disease, frost tolerance, height and diameter in 0.5 meter height were measured. The results showed that Populus nigra clones have most germination percent.Height and diameter growth of Populus euramericana 561.41 clone was more than other clones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Populus
  • Clone
  • Chaharmahal and Bakhtiari province
  • nursery
  • Growth
- اسدی، ف.، 1373. بررسی علل اقتصادی و اجتماعی کاهش سطح صنوبرکاریها در منطقه زنجانرود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 110 صفحه.

- باقری، ر.، 1375. بررسی کمی و کیفی صنوبرکاریهای منطقه زنجانرود. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 7: 63 - 35.

- باقری، ر.، نمیرانیان، م.، زبیری، م. و مدیر رحمتی، ع.، 1381. تهیه جدول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجانرود. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 9: 36 - 1.

- بزرگمهر، ع.، مدیر رحمتی، ع.، قاسمی، ر. و عابدی، خ.، 1381. جمع آوری و بررسی ارقام بومی و غیر بومی صنوبر در شمال خراسان- بجنورد. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،  8: 160 - 135.

- مدیر رحمتی، ع.، 1364. بررسی طرحهای جدید و آینده در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. مجموعه مقالات اهمیت صنوبر، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 45: 181 - 171.

- مدیر رحمتی، ع.، همتی، ا. و قاسمی، ر.، 1376. بررسی مشخصات کلن‌های صنوبر در خزانه‌های آزمایشی. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، شماره 177، 142 صفحه.

- میردامادی، ا.، 1348. خزانه‌های آزمایشی صنوبر. انتشارات سازمان جنگل ها و مراتع کشور، 140 صفحه.

- Froehlich, H., 1973. Zuechtung, Anbau und Leistung der Papeln. Mitt. der-Hess. Landes Forst. Band 10. 267p.