بررسی تولید و هزینه تیمبرجک C450 در دو جهت چوبکشی مخالف در سیستم بهره­برداری ترکیبی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

 مدیران عملیات بهره­برداری به دلیل افزایش سریع هزینه­های تجهیزات، استهلاک زود هنگام آنها و تغییر روشهای بهره­برداری از درختان بزرگ به سمت بهره­برداری درختان کوچکتر، با کاهش سودآوری مواجه هستند. ساده‌ترین راه حل این مشکل، بهبود عملیات بهره­برداری است که با استفاده از فن مطالعه کار می­توان به اطلاعات مورد نیاز در این زمینه دست یافت. هدف این تحقیق ارائه مدل پیش‌بینی زمان چوبکشی و برآورد تولید و هزینه چوبکشی تیمبرجک C450 در دو جهت چوبکشی مخالف و نیز تحت سیستم بهره­برداری ترکیبی تمام تنه، گرده بینه بلند و گرده بینه کوتاه بسته به شرایط مختلف جنگل است. نتایج بررسی نشان داد که میزان تولید اسکیدر تیمبرجک در چوبکشی در جهت شیب­ مثبت 31/16 مترمکعب در ساعت و بیشتر از میزان تولید آن در چوبکشی در جهت شیب منفی (32/12 مترمکعب در ساعت) است. تغییر سیستم بهره­برداری (سیستم ترکیبی یاد شده با میزان تولید 31/14 مترمکعب در ساعت) باعث افزایش میزان تولید در مقایسه با سیستم بهره‌برداری گرده بینه کوتاه (با میزان تولید 88/8 مترمکعب در ساعت) که در سالهای گذشته اجرا می­گردیده، شده است. از آنجایی‌که چوبکشی با اسکیدر به‌صورت پیمانکاری انجام می­شد، بنابراین بر اساس قرارداد موجود، هزینه چوبکشی به ازای هر مترمکعب 145000 ریال می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on production rate and cost of Timberjack-450C in two skidding direction in combined harvesting system

نویسندگان [English]

 • Mahtab Pir Bavaghar 1
 • Hooshang Sobhani 2
 • Jahangir Feghhi 3
 • Ali Asghar Darvishsefat 2
 • Mohammad Reza Marvi- Mohajer 4
1 Ph. D. Student, faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
4 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

 Managers of logging operation are faced with profit reduction due to rapid increases in equipment costs, rapid depreciation of equipment and changing logging systems from harvesting the large trees to the smaller ones. The simplest way to confront this problem is improving the efficiency of the logging operation. Using work study methods, the required information for this purpose can be obtained. The aim of this study was to develop skidding time estimation model, skidding unit cost and productivity estimation of Timberjack- 450C skidder in two skidding directions and under combined logging system (tree length, long wood and short wood systems depending on different situations). The results show that skidder productivity rate in uphill skidding is 16.31 m3/hr and greater than its productivity in downhill skidding (12.32 m3/hr). Changing of logging system (using combined system (with 14.31 m3/hr productivity rate) rather than short wood system (8.88 m3/hr) gives rise to the increase of productivity rate. The Timberjack- 450C production cost which was working under contract was 145000 rials/ m3.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • Timberjack- 450C
 • skidding direction
 • harvesting combined system
 • time study
 • Cost
- جورغلامی، م.، 1384. ارزیابی کارآیی، نرخ تولید و هزینه دو نوع ماشین چوبکشی کوچک و بزرگ مقیاس (مطالعه موردی: تاف و تیمبرجک). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، 112 صفحه.
- نقدی، ر.، 1375. برآورد تولید و هزینه چوبکشی اسکیدر چرخ لاستیکی تیمبرجک در دو منطقه با وضعیت متفاوت از نظر جهت چوبکشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، 124صفحه.
- نقدی، ر.، 1383. بررسی و مقایسه روشهای بهره­برداری تمام تنه و گرده بینه به منظور ارائه مدل مناسب شبکه جاده‌های جنگلی در حوزه نکا. رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور. دانشگاه تربیت مدرس، 239 صفحه.
- Brown, M., Guimier, D., Mercier, S., Provencher, Y. and Turcotte, P., 2002. MultiDAT and Opti-Grade: Two knowledge-based electronic solutions for managing forestry operations more efficiently: 45 - 49, In: Kellogg, L., Spong, B. and Licht, P., (eds.). Proceedings of the Wood for Africa Forest Engineering Conference, Pietermaritzburg, South Africa, 2–3 July, 2002. Department of forest engineering, OregonStateUniversity, Corvallis.
 - Davis, C. and Kellogg, L., 2005. Measuring machine productivity with the MultiDat Datalogger: A demonstration on three forest machines, IN:  2005 Annual COFE proceedings, Fortuna, CA, 10 p. 
- Gardner, R., 1963. New tools for harvesting. Pulp and paper, April 29: 73-75.
- McDonald, T., 1999. Time study of harvesting equipment using GPS-derived positional data. In proceedings of the forestry engineering for tomorrow, Edinburgh University, Edinburgh, Scotland, 28-30 June, 1999. 8p. http://www.srs.fs.usda.gov/pubs/1411
- Miyata, E., Steinhilb, H. and Winsauer, Sh., 1981. Using work sampling to analyze logging operations, U. S. department of agriculture forest service, Research paper, NC-213, 8p.