اثر مقدار بذر و عمق کاشت روی صفات کمی نهال دیودار (سدروس)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

2 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

3 کارشناس ارشد جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین بهترین تراکم و عمق کاشت بذر  دیودار در خزانه برای ارتقاء کمی تولید نهال در سال 1376 در قالب طرح اسپلیت پلات با سه تکرار و 2 تیمار در ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند انجام شده است. تیمارهای تحقیق شامل عمق کاشت در 4 سطح (1، 5/1، 5/2 و 5/ 3 سانتیمتر) و تراکم کاشت بذر در خزانه در 5 سطح (40، 60، 80، 100 و 120 گرم در واحد سطح) بوده است. دوره جوانه‌زنی در سال 1377 و  صفات زنده‌مانی طی سالهای 1377 و 1378 بررسی گردید. در سال 1379 قطر یقه و ارتفاع نهال (در سن 3 سالگی) ثبت گردید. نتایج نشان داد که اثر عمق کاشت روی دوره جوانه‌زنی بذر و زنده‌مانی نهالها در سطح (p<0.05) معنی‌دار بود، اما در رابطه قطر یقه و ارتفاع، اثر عمق کاشت معنی‌دار نگردید. بیشترین مقدار زنده‌مانی به نهالهای بدست آمده از بذرهایی مربوط شد که در عمق 1 و 5/1 سانتیمتری کشت شدند. بیشترین دوره جوانه‌زنی نیز به بذرهایی اختصاص یافت که در عمق 5/3 سانتیمتری کاشته شدند. اثر تراکم کاشت بذر تنها در ارتفاع نونهالها معنی‌دار شد (p<0.01) ولی اثر آن روی سایر صفات مورد بررسی معنی‌دار نگردید. به‌طوری‌که بیشترین ارتفاع در بیشترین تراکم کاشت 
(120 گرم در واحد سطح) بدست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed density and planting depth on quantitative characteristics of Cedrus deodara seedling

نویسندگان [English]

  • Sayfollah Khorenkeh 1
  • Sa'eid Pournajaf 1
  • Kambiz Espahbodi 2
  • Abdorreza Dehbandi 3
1 Research Expert. Research Center of Agriculture and Natural Resources, Mazandaran
2 Member of scientific board. R.C.A.N.R.M.P
3 Senior forest Expert. Office of Natural Resources
چکیده [English]

This investigation was carried out in spilt plot design with three replication and two treatments (depth of planting and seed density) in Pasand research station in North of Iran, Mazandaran province. Depth of planting performed in 4 levels including 1, 1.5, 2.5 and 3.5 cm and seed density including 40, 60, 80, 100 and 120 gr/m2. Germination duration, seedling collar diameter and height were recorded in year 3 after seed planting. Results showed that depth of  planting has significant effect on germination duration and seedling survival. Seed density has significant effect only on seedling height growth. Seedling survival decreased with increseang of the depth of planting. Height growth of seedlings increased with increasing of  the  seed density. One can conclude that the best result could be obtained by planting of Cedrus seed in 1.5 cm depth with 80 to 100 gr/m2 seed density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seed amounts
  • depth of planting
  • Cedrus deodara
  • Seedling
  • nursery
- اسپهبدی، ک.، محمدنژاد کیاسری، ش.، قبادیان، ح. و بریمانی، ح.، 1382. بررسی ترکیب و تراکم مناسب افرا و ون در جنگل‌کاری. تحقیقات جنگل و صنوبر،
11 (1): 34-19.
- اسپهبدی، ک.، میرزایی ندوشن، ح.، عمادیان، س.ف.،
صباغ، س. و قاسمی، س.، 1381. بررسی اثرهای عمق کاشت و پوشش حفاظتی خاک در رویاندن بذر بارانک در نهالستانهای کوهستانی. مجله منابع طبیعی ایران،
55 (1): 57-47.
- اسپهبدی، ک.، میرزایی ندوشن، ح.، طبری، م.، اکبری نیا، م. و دهقان شورکی، ی.، 1384. بررسی اثر زمان کاشت و نوع پوشش بذر در تولید نهال بارانک. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان، شماره‌های مهر و آبان: 147-153.
- اوغلو. ا.، 1358. ترجمه سلیمان زاده، الف. آزمایش تراکم مناسب برای کاشت بذر توسکا. انتشارات دفتر فنی جنگل‌کاری و پارکها. نشریه شماره 10، 74 صفحه.
- ثابتی، ح.، 1373. درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه یزد، 810 صفحه.
- دهبندی، ع. و محمدنژاد کیاسری، ش.، 1380. بررسی مقدماتی توده دست کاشت سدروس دئودارا در ایستگاه تحقیقات پاسند. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سال هشتم، شماره 1: 39 - 49.
- طاهری، س.م.، 1363. تعداد بذور درختان جنگلی در واحد وزن و رابطه آن با تراکم کاشت در خزانه. انتشارات دفتر فنی جنگل‌کاری و پارکها، 11 صفحه.
- موسوی گرمستانی، س.ع. و محمدنژاد کیاسری، ش.، 1379. بررسی اثر مناسبترین تاریخ کاشت بذر سدروس دئودارا بر کیفیت و کمیت تولید نهالها در خزانه. پژوهش و سازندگی، 47: 35-32.
- همتی، ا.، خانجانی، ب.، اکبرزاده، ع.، سیاهی پور، ذ. و امان زاده، ب.،1381. بررسی تراکم کاشت بذرهای گونه‌های جنگلی شمال در خزانه نهالستان پیلمبرا. تحقیقات جنگل و صنوبر، شماره 10: 83-67.
- Chander, A.J.P. and  Ram, A., 1980. Studies on depth of sowing of deodar (Cedrus  deodara) seed. Indian Forester, 106 (12): 852-855.
- Dirr, M.A. and Heuser, Ch.W.Jr., 1987. The reference manual of woody plant propagation from seed to tissue culture. Varsity press Inc., Athens, Georgia, 239p.
- Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies, F.T.Jr. and Geneve, R.L.,1997. Plant propagation: principales and practices. Prenticechall Internaional Inc, Engle wood cliffs, Newjersey, 770 p.
- Krussmann, G, 1981. Die Baumschule. Verlag Paual, Parey, Berlin, Hamburg, 656p.
- Magani, G., 1975. Susceptibility of some species of conifers to diseases in seed beds. Cellulosa Carta, 26 (10): 19- 25.
- Romanas. L., 1991. Physiology of forest seed. II. Effect of cold stratification on germination of seeds. Edited by the National Agricultural Research Foundation (N.A.G.R.E.F.). Forest Research Institute, Thessaloniki. 20p.
- Takos, I. and Merou, Th., 1995. Technology of woody plants seeds. Edited by the Technological Education Institute of Kavala. Art of Text, Thessaloniki. 181p.
- Thapliyal, R.C. and Gupta, B.N., 1980. Effect of seed source and stratification on germination of deodar seed . Seed Sci.Techn, 8: 145-150.
- Virendra, S., Sah, Vk., Singh, Ak. and  Singh, V., 1992. Effecst  of cone diameter on seed yield, moisture content and germination in Himalian ceder (Cedrus deodara). Indian Journal of  Forestry, 15: 335-338.