نویسنده = یعقوب ایرانمنش
تأثیرکاربری‌های مختلف اراضی بر ترسیب کربن خاک

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 389-379

10.22092/ijfpr.2016.107354

آزیتا اسکندری شهرکی؛ بهمن کیانی؛ یعقوب ایران‌منش


اندوخته کربن روی زمینی و خاک کبوده (Populus alba L.) در فاصله کاشت‌های مختلف در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 213-200

10.22092/ijfpr.2016.106984

ابوذر حیدری صفری کوچی؛ یعقوب ایرانمنش؛ تیمور رستمی شاهراجی


زی‌توده و اندوخته کربن روی‌ زمینی در دو فرم رویشی بلوط‌ ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 22، شماره 4، دی 1393، صفحه 749-762

10.22092/ijfpr.2014.13197

یعقوب ایران منش؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هرمز سهرابی؛ سیدغلامعلی جلالی؛ سیدمحسن حسینی


روابط آلومتریک به‌منظور برآورد زیتوده چهار گونه صنوبر در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 517-528

10.22092/ijfpr.2014.4730

محمدکاظم پارساپور؛ هرمز سهرابی؛ علی سلطانی؛ یعقوب ایرانمنش


معادلات آلومتریک زی‌توده و اندوخته کربن بذر بلوط ایرانی (Quercus brantti) و تعیین عناصر غذایی آن در جنگل‌های لردگان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 20، شماره 4، دی 1391، صفحه 564-551

10.22092/ijfpr.2012.107461

یعقوب ایران‌منش؛ سید غلامعلی جلالی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ سید محسن حسینی؛ هرمز سهرابی


بررسی نقش مطالعات آنزیمی در جداسازی اکوتیپ‌های گونه بارانک

دوره 14، شماره 4، دی 1385، صفحه 305-292

یعقوب ایران منش؛ سودابه علی احمد کروری؛ سید فضل الله عمادیان؛ داود آزادفر؛ کامبیز اسپهبدی


توان جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری در زمینه تولید بذر بنه و اثر اقتصادی آن بر زندگی جنگل نشینان

دوره 14، شماره 2، تیر 1385، صفحه 167-159

حسن جهانبازی گوجانی؛ یعقوب ایران منش؛ محمود طالبی