بررسی نقش مطالعات آنزیمی در جداسازی اکوتیپ‌های گونه بارانک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گرگان

5 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی نقش مطالعات آنزیمی جهت انجام بررسیهای اکولوژیکی و فیزیوژنتیکی در برنامه‌ریزی مدیریت و احیا توده‌های بارانک، در محدوده جنگلی شرکت سهامی بهره‌برداری چوب فریم، در دو رویشگاه سنگده (ارتفاع 1800-1700 متر از سطح دریا) و اشک (ارتفاع 2350-2200 متر از سطح دریا) صورت گرفته است. ابتدا پایه‌های بارانک موجود در دو منطقه شناسایی شده و در دو گروه با مورفولوژی مناسب و با مورفولوژی نامناسب دسته‌بندی گردیدند. نمونه‌برداری، همزمان از سرشاخه‌های یکساله پایه‌ها در فصل زمستان، از 40 پایه درخت بارانک در دو رویشگاه انجام شد. علاوه بر این از کلیه پایه‌ها بذرگیری کرده و به منظور تهیه نهال، بذرها در گلدانهای مخصوص، در شرایط نهالستان کشت گردیدند. نمونه‌برداری از اندام‌های مختلف بارانک نیز در فصل تابستان صورت گرفت. بلافاصله پس از نمونه‌‌برداری، از آنها عصاره‌گیری کرده و آنزیم پراکسیداز آنها از نظر کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز، حاکی از وجود یک اکوتیپ در کل منطقه می باشد، که در آن سه طبقه جدا گردید. مقایسه الگوی ایزوآنزیمی برگ و شاخه نهالها، حاکی از وجود ایزوآنزیم‌های شاخص در نمونه‌های برگ وشاخه است. این ایزوآنزیم‌ها نشان دهنده سازگاری پایه‌های مورد نظر به شرایط اکولوژیکی منطقه می باشد. مقایسه الگوی آنزیمی اندام‌های مختلف نشان داد که الگوی کیفی و فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز در اندام‌های مختلف، در فصل برداشت ثابت، یکسان نمی‌باشد. با توجه به طبیعی بودن زیربنای اکوسیستم مناطق، تنوع ژنتیکی پایه‌های مطالعاتی محدود بوده و این موضوع خطر انقراض گونه بارانک را هشدار می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ecotype, isoenzyme, Peroxsidase, physiogenetic, Wild service (Sorbus torminalis).

نویسندگان [English]

  • Ya'ghoob Iranmanesh 1
  • Soodabeh Korori 2
  • Sayyed Fazlollah Emadian 3
  • Davood Azadfar 4
  • Kambiz Espahbodi 5
1 Members of Scientific Board. Research Center of Agricultural and Natural Resources of Chaharmahal va Bakhtiari province
2 Member of Scientific Board, Research Institute of Forests and Rangelands
3 Member of Scientific Board, Mazandaran University
4 Member of Scientific Board, Gorgan University.
5 Member of Scientific Board, Research Center of Agriculture and Natural Resources
چکیده [English]

This research was carried out to investigate the role of enzymes in ecological and physiogenetical studies in management and rehabilitation of wild service trees (Sorbus torminalis). The two studied sites are located in Sangdeh (1700-1800 m.a.s.l.) and Ashak (2200-2350 m.a.s.l.) in Farim region of CaspianForest. Wild service trees were identified and classified into two “desirable” and “undesirable” morphological groups. Then, one-year-old branches were sampled from the 41 selected trees in winter. In addition, seeds were collected from the trees and sowed in special containers at nursery. Sampling from different organs of the trees was made in the following summer and peroxidase enzyme was extracted immediately for quantitative and qualitative enzymatic studies. The results showed that only one ecotype could be identified in the whole region, which could be seperated into three classes. Comparison of isoenzymatical patterns of the leaf and branch showed specific isoenzymes in the leaves and branches of seedlings. Comparision of isoenzymatical patterns of different organs, repersented differences in qualitative and quantitative enzymatic patterns. With regards to the  natural ecosystem of the region, the genetic diversity of the studied individuals has been limited. Therefore, the extinction danger of wild service trees is brougth to notice.

- آزادفر، د.1377. طبقه بندی ژنوتیپ های درختان گیلاس وحشی در جنگل تحقیقاتی واز. پایان نامه کارشناسی ارشدجنگلداری. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس. 174 صفحه.
- شیروانی، الف.1377. طبقه بندی ژنوتیپ های ملج در رویشگاههای شمال کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد جنگلداری. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، 140صفحه.
- علی احمد کروری، س.1372. تغییرات فصلی آنزیم و ایزوآنزیم های پراکسیداز در گونهLarix decidua  و نقش این آنزیم در مقاومت این درختان نسبت به سرمازدگی و رسیدن بذور. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 20: 17-14.
- علی احمد کروری، س. 1378. مجموعه مقالات بررسی نحوه پاسخ آنزیم ها در درختان جنگلی به تغییرات عوامل زیست محیطی. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،  شماره 208. 368 صفحه.
- علی احمد کروری، س.، صالحی شانجانی، پ.، متینی زاده، م.، خوشنویس، م.، مراقبی، ف.، تیموری، م.، معقولی، م. و جبلی، م. 1376. مطالعه و بررسی قرابت بین پایه های Juniperus excelsa  و Juniperus polycarpus  به روش آنزیمولوژی. پژوهش و سازندگی, شماره 37: 41-38.
- کافی، م.، لاهوتی، م.، زند، ا.، شریفی، ح.ر. و گلدانی، م. 1378. فیزیولوژی گیاهی (ترجمه تایز و زایگر). انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد، شماره 212. 456 صفحه.
-Bergmann, F. and Gregorious, H.R. 1979. Comparison of the genetic diversities of various population of Norway spruse (Picea abies). In: Proceedings of the conference on Biochemical Genetics of forest tree, Cumes, Sweden, 1978: 29-107.
-Feret, P.P. and Stairs, G.R. 1971. Peroxidase inheritance in Ulnus pumila. Forestry, Sci.17: 472-475.
-Florence, L.Z. and Rink, G. 1979. Geographic patterns of allozymic variation in loblolly pine. In: Proceedings of the 15th southern forest tree improvement conference, Mississippi, State university: 31-41.
-Hames, B.D. and Rickwood, D. 1990. Gel electrophoresis of proteins. A practical Aprroach. second edition, Oxford university press.
-Kieliszewska-Rokicka, B. 1981. Geographic and climatc differentiation of electherophetic forms of esterase, glutanate dehydrogenase and peroxsidase in Scots pine tissue. Acta-Societateis-Botanicorum-Poloniae, 50 (3): 481-496.
-Korori, S.A.A. 1989. Gelelektrophoresis und Spektral photometrische  Untersuchungen  zum Einfluss der Temperature auf Struktur und Aktivat der Amylase und Peroxidase Isoenzymes verschiedener Baumarten. Dissertationsarbeit zur Erlangung des Doktorgrades and der Univeristaet fuer Bodenkultur in Wien. Universitat fuer Bodenkultur. Wien, 140p.
-Lewis, R.A. and Cech, F.C. 1969. Electrophoretic separation of general protein and isoenzymes of black cherry seed (Prunus serotina Ehrn). In: proceedings of the 11th southern forest tree improvement: 140-148.
-Stich, K. and Ebermann, R. 1988. Investigatin of substerate specially of peroxsidase isoenzymes occuring in wood of different species. Holzforschung, 42: 221-224.