دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 26، دی 1385، صفحه 381-278 
بررسی نقش مطالعات آنزیمی در جداسازی اکوتیپ‌های گونه بارانک

صفحه 305-292

یعقوب ایران منش؛ سودابه علی احمد کروری؛ سید فضل الله عمادیان؛ داود آزادفر؛ کامبیز اسپهبدی


بررسی تحمل شوری در چند گونه از اکالیپتوس در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 325-314

محمد حسن عصاره؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ آناهیتا شریعت؛ فخرالسادات رفیعی


ارزیابی و مقایسه تنوع گونه‌ای در جوامع گیاهی Querco-Carpinetum betulii و Fagetum orientalis ، Carpino-Fagetum orientalis (مطالعه موردی: بخشهای نمخانه و گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار، نوشهر)

صفحه 337-326

محمد حسن عصاره؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ آناهیتا شریعت؛ فخرالسادات رفیعی؛ جواد اسحق نیموری؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ مصطفی اسدی؛ اسداله متاجی


بررسی اکولوژیکی رویشگاه‌‌ جنگلی ارغوان در شمال ایلام

صفحه 381-371

جواد میرزایی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ جعفر حسین زاده