بررسی سازگاری نهایی 10 کلن صنوبر تاج بسته Populus nigra در استان کرمانشاه به منظور معرفی برترین آنها

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

2 اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

به منظور انتخاب و معرفی کلن‌های برتر صنوبر (پوپولتوم مقایسه‌ای) آزمایشی با 10 کلن صنوبر از گونه‌های Populus nigra که در خزانه سلکسیون برتری خود را نشان داده بودند در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار با فواصل کاشت 3×3 متر در دو ایستگاه تحقیقاتی مهرگان و اسلام‌آبادغرب انجام گرفت. در طول دوره آزمایش مبارزه با علفهای هرز به صورت دستی و آبیاری نرمال به روش جوی پشته انجام پذیرفت. در پایان هر فصل رویشی صفات قطر برابر سینه (در ارتفاع30/1 متر) و ارتفاع درختان اندازه‌گیری گردیدند. در سال آخر آزمایش علاوه بر دو صفت یاد شده قطر یقه، قطر میانه، قطر انتهای تنه و وزن درختان هر یک از کلنها پس از قطع اندازه‌گیری شد. تجزیه واریانس ساده برای ارتفاع، قطر و میزان حجم در هکتار درختان، تجزیه واریانس مرکب برای ارتفاع، قطر، حجم در هکتار و میزان رویش جاری سالیانه انجام پذیرفت و کلنها بر اساس میانگین‌های محاسبه شده گروه‌بندی گردیدند. این آزمایش نشان می‌دهد که از میان کلن‌های کاشته شده در دو ایستگاه تحقیقاتی مهرگان و اسلام‌آبادغرب با توجه به میزان ارتفاع، قطر برابر سینه، رویش جاری ارتفاعی، رویش جاری قطری و حجم در هکتار کلن‌های Populus nigra 62/154، Populus nigra 56/75،Populus nigra betulifolia ، Populus nigra mehregan ،Populus nigra 56/32وPopulus nigra 56/52   برترند که برای کشت انبوه در استان معرفی می‌گردند. میانگین قطر این کلنها بین 7/20 تا 9/21سانتیمتر، میانگین ارتفاع بین 2/15 تا 9/16 متر و میانگین تولید حجمی آنها بین 9/27 تا 2/39 متر مکعب در هکتار و در سال محاسبه گردید
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elimination trial of 10 Poplar clones (Populus nigra) in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Fathali Noori 1
  • Alireza Modirrahmati 2
  • Ahmad Hemmati 2
1 Member of sientific board, Research center of Agriculture and Natural Resources
2 Members of sientific board, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

     In order to select and introduce the promissing clones of Populus nigra, 10 clones were planted 3*3 m in two research stations (Mehregan and Eslamabad) of Kermanshah province. The statistical design of the experiment was randomized complete block with three replicates. At the end of each growing season, diameter at breast height and height of trees were measured. Moreover, at the last year other factors such as collar diameter, media diameter, top diameter and weight of trees were measured as well. The results after 8 years showed that Populus nigra 62.154, P.n. 56.75, P.n. betulifoliaP.n. mehrgan, P.n. 56. 32 and P.n. 56. 52 are the most promissing clones. The mean diameter of clones varied between 20.7 and 21.9 cm, mean height between 15.2 and 16.9 m and mean volume increment varied between 32.3 and 39.2 m3ha-1y-1.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative populetum
  • DIAMETER
  • height
  • Kermanshah
  • Poplar
  • volume
- ضیایی ضیابری، س. ف.، گرجی بحری، ی. و ثاقب طالبی، خ. 1369. بررسی تأثیر فاصله کاشت در صنوبر کاری. مجله کیمیا، مهر و آبان شماره 9 و 10 :31-35.
- قاسمی، ر. و مدیر رحمتی، ع. 1383. بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج باز) در منطقه کرج. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 12 شماره 2: 249-221.
- قرآنی، م. 1367. فصلنامه جنگل. انتشارات شرکت شفارود، چوب و کاغذ گیلان.
- لطفیان، ح. 1363. گزارش طرح‌های تحقیقاتی قبلی صنوبر و ارائه نتایج مقدماتی بعضی از آنها. سمینار اهمیت صنوبر. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، نشریه شماره 4 : 119-49.
- همتی، ا. و مدیر رحمتی، ع. 1381. گزارش بررسی سازگاری و میزان تولید ارقام مختلف صنوبر در اراضی شرکت صنایع کاغذ غرب کرمانشاه. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 8: 86-59.