مطالعه تاثیر زمان پیوند و قطر پیوندک بر موفقیت پیوند در لاریکس (Larix decidua)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

2 کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دفتر جنگلکاری و پارک‌ها- چالوس

3 کارشناس زیست شناسی گیاهی، دفتر جنگلکاری و پارک‌‌ها

چکیده

چرای مفرط دام، قاچاق چوب، آتش سوزی، برداشت بی‌رویه از عوامل تخریب و تغییر مرزهای جنگل به‌ویژه در قسمت فوقانی آن است. کاشت گونه‌های غیر بومی از جمله لاریکس که با اراضی جنگلی ارتفاعی سازگار می باشد به دلیل عدم چرای آن توسط دام و همچنین مصونیت آن به علت داشتن اثرات روانی بر ساکنان جنگل به دلیل ناشناخته بودنش کمک شایانی در اعاده پوشش جنگلی در اراضی تخریب شده ارتفاعی می کند. از آن جایی که بذر مورد نیاز برای تولید نهال در داخل کشور وجود ندارد و خرید آن مستلزم هزینه زیادی می‌باشد، در بخش اجرا برای توسعه جنگل در ارتفاعات، سازمان جنگلها و مراتع کشور در زمینه تامین بذر این درخت با چالشها و تنگناهای زیادی مواجه می‌باشد، به‌طوری‌که استفاده از روش‌هایی که مدت زمان دستیابی به بذر مورد نیاز را در داخل کاهش دهد، الزامی است. درختان پیوند شده نسبت به درختان غیر پیوندی در مدت زمان کوتاه‌تری به بذر می‌روند. احداث باغهای بذر پیوندی با توجه به مدیریت متمرکز امکان دستیابی به بذر فراوان و ارزان قیمت را فراهم می‌آورد. بنابراین بررسی چگونگی حصول موفقیت در پیوند لاریکس با توجه به دو عامل تاریخ مناسب پیوند و قطر پیوندک در این تحقیق مد نظر قرار گرفت. براساس نتایج حاصل تاریخ پیوند و قطر پیوندک در سطح احتمال 1% و اثر متقابل تاریخ پیوند در قطر پیوندک در سطح احتمال 5% معنی‌دار می‌باشند. بنابراین بهترین تاریخ پیوند (اسفند ماه)، بر اساس فعالیت رویشی پایه و پیوندک، زمانی است که جوانه‌های پایه شروع به تورم نموده و جوانه های پیوندک در خواب هستند و بهترین قطر پیوندک بیش از 2 میلیمتر توصیه می‌شود. نتایج این بررسی می‌تواند مورد استفاده کارشناسان بخش اجرا به‌ویژه برای احداث باغ بذر قرار گیرد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of grafting time and scion diameter on grafting success in Larch (Larix decidua)

نویسندگان [English]

  • Jalal Mahmoudi 1
  • Daryoosh Bayat 2
  • Bahram Naseri 3
1 Member of scientific board, Islamic Azad University, Noor branch
2 Plant breeding senior expert. Afforestation and Parks bureau.
3 Plant biology expert. Afforestation and Parks bureau.
چکیده [English]

     Extreme grazing, illegal logging, fire and irregular harvesting are factors of forest degradation and boundaries change particularly in the upper parts of Caspian forests. Planting of exotic species such as Larix with good adaptability in these areas due to cattle’s avoidance of grazing and immunity due to psychical effects on forest residents for it’s unknown identity, can help considerably to reestablishment of forest cover in upland degraded areas. Since there isn’t enough seed for seedling production in the country and it’s high prices of seeds and currency need for procurement from foreign countries using of techniques that reduce the time to obtain enough seeds in the country is necessary. Grafted trees in comparison to non-grafted trees produce seeds in shorter time. Therefore, obtaining success in grafting was due to two factors: grafting time and scion diameter. According to the obtained results grafting time and scion diameter in prob., level of 1% and interaction between two factors in prob., level of 5% were significant. Therefore, the best time for grafting according to vegetative activity of stock and scion was the time that stock buds started swelling and scion buds were dormant (March) and the best scion diameter was more than 2 mm
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Larch
  • grafting
  • grafting time
  • scion diameter
- بی‌نام، 1374. بررسی سوزنی برگان در جنگلهای شمال کشور، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور، دفتر جنگلکاری و پارکها، 109 صفحه.
- زارع, ح., 1380. گونه های بومی و غیربومی سوزنی برگ در ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. شماره 271. 498 صفحه.
-Anonymous, 2005. Larch. www.Agriculture.gov.ic/ forestry/ publication/Irish_forest_species/ larch_ low.pdf.
- Greenwood, M.S., Hopper, C.A. and Hutchinson, K.W., 1989. Effect of age on shoot growth, foliar characteristics and DNA methylation. Plant physiol., 90(2): 406-412.
- Greenwood, M.S. and Eysteinsson, T., 1990. Tree improvement. CFRU information report 23: 24-27.
- Hartmann, H.E., Kester, F.T. and Davies, Jr., 1990. Plant propagation principale and practices. 5th. Edition. Prentice- hall International, Inc. 647.
- Markwardt, L. J. and Wilson, T. R. C. 1935. Strength and related properties of woods grown in the United States. Washington, DC: USGPO, USDAForest Service, Tech. Bull. No. 479.
 - Owens, J.N. 1995. Reproductive biology of larch. Ecology and management of Larix forests. Proceedings of an international symposium. United States Department of Agriculture, Forest Service: 97-109.
  -Sherman, C.D., Hutchinson, K.W., Webber, J., Smith, S.S., Singer, P.B. and Greenwood, M.S., 1990. Effect of age on photosynthesis and gene expression in developing foliage. Plant physiology, 94 (3): 1308-1315.
-White, D.A., 2004. Urban Trees Comments: Urban Suitability in Ontario. www. ontarioprofessionals. com/trees.htm.
 -Wright, J.W., 1976. Introduction to forest genetics. Academic press, Inc. 198 p.