دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 203-386 
بررسی قابلیت چند گونه اکالیپتوس در جذب عناصر سنگین و ذخیره آنها در برگ‌ها

صفحه 357-372

10.22092/ijfpr.2013.3863

حسین سردابی؛ محمد حسن صالحه شوشتری؛ شهرام بانج شفیعی؛ علی اشرف جعفری؛ نوشین طغرایی؛ آناهیتا شریعت؛ محمد حسن عصاره


تأثیر تنش خشکی فراهم شده توسط ارتفاع از سطح دریا، بر چهار گونه بادام وحشی

صفحه 373-386

10.22092/ijfpr.2013.3864

حسن جهانبازی گوجانی؛ سید محمد حسینی نصر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سید محمد حجتی