دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 387-592 
تغییرات تنوع گونه ای بعد از آتش سوزی در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی جنگلهای مریوان)

صفحه 529-541

10.22092/ijfpr.2014.4731

عباس جمشیدی باختر؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان؛ حسین معروفی


مقایسه رشد کلنهای مختلف صنوبر در جنگلکاریهای جلگه‌ای غرب گیلان

صفحه 557-572

10.22092/ijfpr.2014.4733

بابا خانجانی شیراز؛ ارسلان همتی؛ کامبیز پورطهماسی؛ حسین سردابی


ریزازدیادی Eucalyptus maculata از پایه بالغ به روش کشت درون‌شیشه‌ای

صفحه 581-593

10.22092/ijfpr.2014.4735

عباس قمری زارع؛ منصوره صداقتی؛ میترا امام؛ محمدحسن عصاره؛ خدیجه کیارستمی