دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 594-787 
اثر شدت آتش‌سوزی بر ماکروفون خاک در جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط ایرانی

صفحه 729-741

10.22092/ijfpr.2014.5146

مرتضی پوررضا؛ سیدمحسن حسینی؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ محمد متینی زاده؛ وارن دیک


ارزیابی نتاج ناتنی پده و والدین آنها بر‌اساس ویژگی‌های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ

صفحه 768-779

10.22092/ijfpr.2014.5149

معصومه همایی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محسن کلاگری