دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-202 
ارتباط بین ویژگی‌های ساختاری جنگل و ابعاد درختان بلوط با عامل‌های فیزیوگرافی در جنگل‌های آرمرده، زاگرس شمالی

صفحه 30-47

10.22092/ijfpr.2013.3336

احمد ولی‌پور؛ منوچهر نمیرانیان؛ هدایت غضنفری؛ سید مهدی حشمت‌الواعظین؛ مانفرد جوزف لکسر؛ توبیاس پلینینگر


تعیین سن بهره برداری اقتصادی صنوبر دلتوئیدس در استان گیلان

صفحه 63-75

10.22092/ijfpr.2013.3751

سلیمان محمدی لیمائی؛ زهرا بهرام‌آبادی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ مصطفی ادیب‌نژاد؛ سید عبدالله موسوی کوپر