دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 75، فروردین 1398، صفحه 1-123 
شناسایی و تلقیح دو گونه قارچ‌‌ میکوریز همزیست تادار (.Celtis Caucasica L) در شرایط گلخانه‌‌ای

صفحه 24-34

10.22092/ijfpr.2019.119179

طوبی سپه‌وند؛ وحید اعتماد؛ محمد متینی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ قوام‌الدین زاهدی امیری