دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 76، تیر 1398، صفحه 125-243 

علمی- پژوهشی

تأثیر فرم رویشی و سایبان بر موفقیت نهال‌کاری ارس (.Juniperus excelsa M. B)

صفحه 125-134

10.22092/ijfpr.2019.120119

مصطفی خوشنویس؛ مریم تیموری؛ محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ محمد متینی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی


بررسی تنوع ‌ژنتیکی انار‌شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

صفحه 149-158

10.22092/ijfpr.2019.120121

ایرج امیری؛ حمید سودائی؛ اصغر مصلح آرانی؛ جواد طایی‌ سمیرمی؛ محمدعلی حکیم‌زاده


علمی- پژوهشی

اثر پروونانس و محیط کشت بر جوانه‌زنی بذر ون (.Fraxinus excelsior L) در شرایط کشت درون‌شیشه‌ای جنین

صفحه 159-168

10.22092/ijfpr.2019.120122

حمیدرضا اسلامی رستمی؛ سیدمحمد حسینی نصر؛ سیدکمال کاظمی‌تبار؛ فائزه زعفریان


حساسیت تولید اولیه خالص به تغییر اقلیم در ناحیه رویشی هیرکانی

صفحه 182-193

10.22092/ijfpr.2019.120125

پریسا عباسیان؛ پدرام عطارد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ جواد بذرافشان؛ جان تولند ون‌استان


مقایسه روش‌‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌‌های بلوط کرمانشاه)

صفحه 207-218

10.22092/ijfpr.2019.120127

نغمه پاک‌گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز