دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 78، دی 1398، صفحه 377-497 
برآورد ارتفاع درختان نمدار (.Tilia begonifolia Stev) با استفاده از مدل‌‌‌های غیرخطی

صفحه 436-450

10.22092/ijfpr.2020.128070.1869

محمدرسول نظری سندی؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ امان محمد کلته؛ حسن پور بابایی