دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 77، آذر 1398 
ذخیره‌‌سازی کربن در پارک جنگلی آبیدر سنندج

صفحه 364-376

10.22092/ijfpr.2019.127421.1855

مرضیه رئیسی؛ حامد قادرزاده؛ مهین ساعدپناه؛ ایوب مرادی