دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 69، مهر 1396، صفحه 539-365 
اثر فنوتیپ پایه مادری و دوره آبیاری بر زنده‌مانی و رشد نهال‌های ارس (Juniprus exclesa M. B) در ایستگاه سیراچال

صفحه 506-516

10.22092/ijfpr.2017.112884

مصطفی خوشنویس؛ مریم تیموری؛ محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ محمد متینی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی