دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 67، فروردین 1396، صفحه 183-1 
بررسی اجرای شیوه d15 در جنگل‌های لوه استان گلستان

صفحه 171-160

10.22092/ijfpr.2017.109785

سیدعبدالخالق یادگارنژاد؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ حشمت‌اله حیدری؛ محمدهادی معیری؛ سیدمحمد مرتضوی