کلیدواژه‌ها = زاگرس
ارزیابی اثرات شدت چرای دام بر ساختار و تنوع گونه‌های چوبی در جنگل تنگ دالاب ایلام

دوره 26، شماره 3، مهر 1397، صفحه 306-318

10.22092/ijfpr.2018.117735

ماشاالله محمدپور؛ محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ جعفر حسین‌زاده


تهیه نقشه خشکیدگی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) با استفاده از روش زمین‌آمار در دشت ‌برم استان فارس

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 450-439

10.22092/ijfpr.2016.107375

شهرام احمدی؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ محمدرضا مروی مهاجر


گیاگان و تنوع گونه‌های گیاهی در جنگل‌های دست‌کاشت سوزنی‌برگ و پهن‌برگ (پژوهش موردی: ریمله، استان لرستان)

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 259-249

10.22092/ijfpr.2016.106988

زهرا جمشیدنیا؛ کامبیز ابراری واجاری؛ اکبر سهرابی؛ غلامحسن ویس‌کرمی


بررسی ویژگی‌های رویشی و رویشگاهی قره تاج (Anagyris foetida L.) در جنگلهای زاگرس

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 393-401

10.22092/ijfpr.2015.105646

جعفر حسین زاده؛ منوچهر طهماسبی؛ ماشاءالله محمدپور


تأثیر تنش خشکی فراهم شده توسط ارتفاع از سطح دریا، بر چهار گونه بادام وحشی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 373-386

10.22092/ijfpr.2013.3864

حسن جهانبازی گوجانی؛ سید محمد حسینی نصر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سید محمد حجتی


تأثیر تیمارهای مختلف زمان و عمق کاشت بر جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 140-128

10.22092/ijfpr.2011.107619

ارکان حیدری؛ اسداله متاجی؛ هادی کیادلیری؛ نقی شعبانیان


بررسی خصوصیات رویشگاهی و جنگل‌شناسی توده لرگ در استان لرستان

دوره 16، شماره 3، مهر 1387، صفحه 353-343

سیدرحمان سهرابی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ کریم خادمی


برآورد سطح تاج پوشش جنگل در عکس‌های هوایی با استفاده از شاخص سایه در زاگرس

دوره 15، شماره 3، مهر 1386، صفحه 288-278

سید یوسف عرفانی فرد؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی؛ منوچهر نمیرانیان


بررسی کاربرد روش نمونه برداری مربع تی دربرآورد مشخصه های کمی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه دیزه کرمانشاه)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 42-32

رضاحسین حیدری؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ هوشنگ سبحانی


تعیین مساحت و شکل مناسب قطعه نمونه در برآورد تاج پوشش با استفاده از شبیه سازی جنگل در زاگرس

دوره 14، شماره 4، دی 1385، صفحه 270-260

سید یوسف عرفانی فرد؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان