پایش تغییرات نمایه‌های ساختاری در توده‌های بلوط گلازنی‌شده (مطالعه موردی: جنگل کوچر در استان کردستان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگل‌‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 نویسنده مسئول، دانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشگاه کردستان و مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌داری زاگرس شمالی دکتر هدایت غضنفری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشگاه کردستان و مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌داری زاگرس شمالی دکتر هدایت غضنفری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، پایش تغییرات نمایه‌های ساختاری در یک جنگل بلوط گلازنی‌شده در شهرستان بانه از توابع استان کردستان است. 59 قطعه‌نمونه دایره‌ای‌شکل دائمی در سال‌های 1384 و 1398 برداشت شدند. در داخل قطعه‌نمونه‌ها، قطر برابرسینه درختان با اندازه پنج سانتی‌متر و بزرگ‌تر از آن اندازه‌گیری شد. پایه‌های چوبی دارای قطر کمتر از پنج سانتی‌متر به‌‌عنوان زادآوری به‌‌تفکیک گونه و فرم (شاخه‌زاد یا دانه‌زاد) در دو طبقه ارتفاعی کمتر و بیشتر از دو متر ثبت شدند. همچنین، ارتفاع کل و دو قطر کوچک و بزرگ تاج برای نزدیک‌ترین درخت به مرکز قطعه‌نمونه و قطور‌ترین درخت داخل هر قطعه‌نمونه اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که اختلاف بین الگوی توزیع درختان در طبقه‌های قطر برابرسینه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی معنی‌دار بود  (01/0p<)، اما اختلاف معنی‌داری ازنظر الگوی توزیع درختان در طبقه‌های ارتفاع کل و سطح تاج مشاهده نشد. میانگین رویش سالانه قطری، ارتفاعی و سطح تاج درختان بلوط (بدون در نظر گرفتن گونه) به‌ترتیب 41/2 میلی‌متر، 59/12 سانتی‌متر و 73/0 متر مربع به‌‌دست آمد. مقایسه منحنی‌های پراکنش قطری فعلی و مورد انتظار نشان داد که تراکم درختان در طبقه‌های قطری کوچک‌تر از 5/12 سانتی‌متر، کمتر از تعداد مورد انتظار است که بر ضعف زادآوری دلالت دارد. استفاده از قطعه‌‌نمونه‌های دائمی، روش مناسبی برای بررسی تغییرات نمایه‌های ساختاری در درختان بلوط گلازنی‌شده است. این قطعه‌نمونه‌ها برای آشکارسازی پیامدهای گلازنی به‌عنوان یک سیستم جنگل‌‌چرایی سنتی و اتخاذ تصمیم‌های‌ مدیریتی مناسب با هدف بهبود شرایط این جنگل‌ها می‌توانند استفاده شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring changes in the structural characteristics of pollarded oak stands (Case study: Kocher forest in Kurdistan province, Iran)

نویسندگان [English]

  • N. Moradi 1
  • L. Ghahramany 2
  • A. Valipour 3
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Corresponding author, Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan and Dr. Hedayat Ghazanfari Center of Research and Development of Northern Zagros Forestry, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Corresponding author, Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan and Dr. Hedayat Ghazanfari Center of Research and Development of Northern Zagros Forestry, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to monitor changes in the structural characteristics of a pollarded oak forest in Baneh county of Kurdistan province, Iran. Fifty-nine permanent sample plots were recovered for 14 years (2005-2019). In each plot, the diameter at breast height (dbh) for all trees (dbh ≥ 5 cm) was measured. Woody species less than 5 cm in dbh were recorded as regeneration in two height classes less than and greater than 2 meters by species and form (coppice and seedling). Total height and crown area for two trees in each sample plot (i.e., the nearest tree to the center of the plot and the largest tree in terms of dbh in the plot) were measured. The results showed that the difference between the beginning and the end of the studied period was significant in terms of the distribution pattern of trees in diameter classes (p<0.01); while there was no significant difference in the distribution pattern of trees in the total height and canopy area classes. The average annual increment of diameter, height and crown area in oak trees (excluding species) was 2.41 mm, 12.59 cm and 0.73 m2, respectively. A comparison of the current diameter distribution curve with the expected diameter distribution showed that the number of trees in diameter classes lower than 12.5 cm was less than the expected value, indicating poor regeneration. In order to reveal the consequences of pollarding as a traditional silvopastoral system and to make appropriate management decisions in order to improve the condition of pollarded oak forests, the use of permanent sample plots is suggested as a suitable method for studying the changes in structural indices of these forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baneh
  • permanent sample plot
  • pollarding
  • structure
  • Zagros
- Aghakhani, S. and Metaji, A., 2010. The study of ecological and seriate structure of Markazi province jungles (case study: Shazand city oak jungles). Journal of Plant Ecophysiology, 1(3): 54-62 (In Persian with English summary).
- Akbari, H., Goudarzi, D. and Sohrabi, S.R., 2001. A study of the effect of moisture -temperature factors on germination of oak (Quercus brantii) seeds in Khorramabad, Lorestan province. Iranian Journal of Natural Resources, 54(3): 247-255 (In Persian with English summary).
- Alijanpour, A., Banj Shafiei, A. and Eshaghi Rad, J., 2010. Investigation of natural regeneration characteristics in west oak forests within different levels of site factors (case study: Piranshahr region). Iranian Journal of Forest, 2(3): 209-219 (In Persian with English summary).
- Amjadi, Sh., Ghahramany, L. and Ghazanfari, H., 2020. Assessing quantitative changes in crown area and height of oaks (Quercus spp.) during pollarding process. Journal of Forest and Poplar Research, 28(3): 308-321 (In Persian with English summary).
- Anonymous, 2005. Multipurpose forest management plan: emphasis on organizing and management of pollarding in Armardeh, West of Iran. Published by Center of Research and Development on Forest Management in Northern Zagros, University of Kurdistan, Baneh, Iran, 70p (In Persian).
- Bhattacharya, P., Pradhan, L. and Yadav, G., 2010. Joint forest management in India: Experiences of two decades. Resources, Conservation and Recycling, 54(8): 469-480.
- da Silva, R.P., dos Santos, J., Tribuzy, E.S., Chambers, J.Q., Nakamura, S. and Higuchi, N., 2002. Diameter increment and growth patterns for individual tree growing in Central Amazon, Brazil. Forest Ecology and Management, 166(1-3): 295-301.
- Davis, L.S., Johnson, K.N., Bettinger, P.S. and Howard, T.E., 2001. Forest Management: To Sustain Ecological, Economic, and Social Values, 4th Edition. McGrow-Hill, New York, 804p.
- Fattahi, M. and Tavakoli, A., 1999. Suitable Plant Methods of Oak Seed in Zagross Forests. Published by Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, 276p (In Persian).
- Ghahramany, L., 2005. Modeling and optimization of coniferous stands structure under selective forestry. Ph.D. thesis, Moscow State Forest University, Moscow, Russia, 186p (In Russian).
- Ghahramany, L., Ghazanfari, H., Fatehi, P. and Valipour, A., 2018. Structure of pollarded oak forest in relation to aspect in northern Zagros, Iran. Agroforestry Systems, 92(6): 1567-1577.
- Ghahramany, L., Salehyan, M. and Ghazanfari, H., 2012. Comparison of forest structure utilized by traditional method with less-disturbed forest stands in northern Zagros (case study: Baneh, western Iran). Forestry Bulletin Herald of Moscow State Forest University, 84: 52-57.
- Ghahramany, L., Shakeri, Z., Ghalavand, E. and Ghazanfari, H., 2016. Response of the Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) trees to pollarding stress in northern Zagros. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 23(1): 135-154 (In Persian with English summary).
- Ghahramany, L., Shakeri, Z., Ghalavand, E. and Ghazanfari, H., 2017. Does diameter increment of Lebanon oak trees (Quercus libani Oliv.) affected by pollarding in Northern Zagros, Iran? Agroforestry System, 91: 741-748.
- Ghalavand, E., 2014. Study and comparison of biometrical indices of Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) in traditionally managed (pollarded) and less-disturbed stands. M.Sc. thesis, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran, 70p (In Persian with English summary).
- Ghazanfari, H., 2004. Study of growth and diameter distribution, in order to preparing the forest regulation method in Baneh region (case study of Havareh- Khole). Ph.D. thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran, 82p (In Persian with English summary).
- Ghazanfari, H., Namiranian, M., Sobhani, H. and Mohajer, R.M., 2004. Traditional forest management and its application to encourage public participation for sustainable forest management in the northern Zagros mountains of Kurdistan province, Iran. Scandinavian Journal of Forest Research, 19(4): 65-71.
- Gould, P.J., 2005. Regenerating oak dominated stands: Descriptions, predictive models, and guidelines. Ph.D. thesis, School of Forest Resources, The Pennsylvania State University, State College, Pennsylvania, 156p.
- Hosseinzadeh, J., Najafi Far, A. and Tahmasbi, M., 2017. Investigation on principal factors determining stand structure in oak forests of Zagross. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 29(4): 766-774 (In Persian with English summary).
- Hosseinzadeh, J., Namiranian, M., Marvi Mohajer, M. and Zahedi Amiri, Gh., 2004. Structure of less degraded oak forests in Illam province (southwest Iran). Iranian Journal of Natural Resources, 57(1): 75-90 (In Persian with English summary).
- Jazirehi, M.H. and Ebrahimi Rostaghi, M., 2003. Silviculture in Zagros. University of Tehran Press, Tehran, Iran, 560p (In Persian).
- Khedri, L., Ghahramany, L., Ghazanfari, H. and Pulido, F., 2017. A quantitative study of pollarding process in silvopastoral systems of northern Zagros, Iran. Forest Systems, 26(3): e018.
- Lilliefors, H.W., 1967. On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318): 399-402.
- Mirzaei, M., Bonyad, A.E., Akhavan, R. and Naghdi, R., 2019. Crown ration modelling of Quercus brantii trees in Dalab forests of Ilam. Iranian Journal of Forest, 11(1): 1-11 (In Persian with English summary).
- Mohammadi, Y., Etemad, V., Barabadi, S.A. and Ansari-Ardali, A., 2015. Structural modelling for explaining the participatory behavior of villagers towards forest conservation (Case study: Ardal Chahartagh Forest Reserve). Iranian Journal of Forest, 7(3): 341-362 (In Persian with English summary).
- Naderi, A., Ghahramany, L., Ghazanfari, H. and Shakeri, Z., 2020. Impact assessment of local users of pollarded stands on northern Zagros forests. Journal of Forest Research and Development, 6(3): 411-427 (In Persian with English summary).
- O’Hara, L.K., 1998. Silviculture for structural diversity: A new look at multiaged systems. Journal of Forestry, 96(7): 4-10.
- Parnian Kalayeh, S., Moradi, M., Sefidi, K. and Basiri, R., 2020. Coarse and fine woody debris and mortality rate of Persian oak estimation in relation to some environmental factors in Zagros oak forest (Case study: Tange Alamdar, Behbahan). Iranian Journal of Forest, 11(4): 519-532 (In Persian with English summary).
- Pirozi, F., Soosani, J., Adeli, K., Maleknia, R., Naghavi, H. and Hosseinzadeh, R., 2018. The comparison of forest structure in oak stands with different density and mixture (Case study: Noyjian forests of Khorramabad). Journal of Forest Research and Development, 4(1): 15-28 (In Persian with English summary).
- Pourhashemi, M., Zandebasiri, M. and Panahi, P., 2015. Structural characteristics of oak coppice stands of Marivan forests. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 27(5): 766-776 (In Persian with English summary).
- Ranjbar, A., Ghahramani, L. and Pourhashemi, M., 2013. Impact assessment of pollarding on biometrical indices of Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) in Belake forests, Baneh. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(4): 578-594 (In Persian with English summary).
- Rostami Jalilian, A., Ghahramany, L., Ghazanfari, H. and Shakeri, Z., 2017. Response of Gall oak (Quercus infectoria Oliv.) to pollarding in northern Zagros. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 24(4): 633-645 (In Persian with English summary).
- Sagheb-Talebi, Kh., Sajedi, T. and Yazdian, F., 2004. Forests of Iran. Published by Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, 56p (In English and Persian).
- Salehi, A. and Shobeyri, S.O., 2014. The study of factors affecting the implementation of forest planting and forest enrichment projects from the perspective of local stockholders (Case study: Central part of Boyerahmad county). Proceedings of the National Conference on Environmental Hazards of Zagros. Khorramabad, Iran, 20 Feb. 2014: 13p (In Persian).
- Shakeri, Z., 2006. Silvicultural and ecological effect of Galazani on oak trees in Baneh forests (Kurdistan province NW Iran). M.Sc. thesis, Natural Resources College, University of Tehran, Karaj, Iran, 67p (In Persian with English summary).
- Shakeri, Z., Marvi Mohajer, M.R., Namiraninan, M. and Etemad, V., 2009. Comparison of seedling and coppice regeneration in pruned and undisturbed oak forests of northern Zagros (Case study: Baneh, Kurdistan province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(1): 73-84 (In Persian with English summary).
- Valipour, A., Namiranian, M., Ghazanfari, H., Heshmatol Vaezin, S.M., Lexer, M.J. and Plieninger, T., 2013. Relationships between forest structure and tree's dimensions with physiographical factors in Armardeh forests (northern Zagros). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(1): 30-47 (In Persian with English summary).
- Valipour, A., Plieninger, T., Shakeri, Z., Ghazanfari, H., Namiranian, M. and Lexer, M.J., 2014. Traditional silvopastoral management and its effects on forest stand structure in northern Zagros, Iran. Forest Ecology and Management, 327: 221-230.
- Verbyla, D.L. and Fisher, R.F., 1989. Effect of aspect on ponderosa pine height and diameter growth. Forest Ecology and Management, 27(2): 93-98.
- Yang, Y., Titus, S.J. and Huang, S., 2003. Modeling individual tree mortality for white spruce in Alberta. Ecological Modelling, 163(3): 209-222.
- Yazdanfar, H., 2006. Correlations between specific characteristics of Quesrcus libanii and acorn dimensions with seed production and germination. M.Sc. thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran, 80p (In Persian with English summary).
- Zandebasiri, M. and Ghazanfari, H., 2010. The main consequences of affecting factors on forest management of local settlers in the Zagross forests (case study: Ghalegol watershed in Lorestan province). Iranian Journal of Forest, 2(2): 127-138 (In Persian with English summary).
- Zobeiry, M., 1994. Forest Inventory (Measurement of Tree and Stand). University of Tehran Press, Tehran, Iran, 401p (In Persian).