دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 50، دی 1391، صفحه 698-525 
تأثیر مقدار ترافیک بر فرسایش سطحی جاده جنگلی (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان- آزادشهر)

صفحه 644-634

10.22092/ijfpr.2012.107479

مصطفی مقدمی‌راد؛ احسان عبدی؛ محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ باریس مجنونیان


مقایسه میزان تخم‌ریزی سنک (Monosteira unicostata Mulsant & Rey) روی کلن‌های صنوبر در کرج

صفحه 678-669

10.22092/ijfpr.2012.107494

مهری باب‌مراد؛ سید محسن حسام‌زاده حجازی؛ رضا باقری؛ سید ابراهیم صادقی؛ ستار زینالی