دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 49، مهر 1391، صفحه 523-357 

علمی- پژوهشی

بررسی تاثیر دوره‌های مختلف آبیاری در عملکرد ارقام برتر صنوبر

صفحه 369-357

10.22092/ijfpr.2011.107443

رضا باقری؛ رفعت‌اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ فرشید مریخ


مطالعه جوامع گیاهی بخش بهاربن جنگل خیرود و ارتباط آن با عوارض زمین

صفحه 419-402

10.22092/ijfpr.2012.107447

ژینوس جشنی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ قوام‌الدین زاهدی امیری؛ وحید اعتماد؛ بهنام حمزه