دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 48، تیر 1391، صفحه 356-183 
بررسی استقرار چند گونه و پروونانس صنعتی اکالیپتوس در غرب استان فارس

صفحه 232-217

10.22092/ijfpr.2012.107255

مجتبی حمزه‌‌‌پور؛ حسین سردابی؛ سید کاظم بردبار؛ لادن جوکار؛ علیرضا عباسی