دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 76، تابستان 1398، صفحه 125-243 

علمی- پژوهشی

2. تأثیر فرم رویشی و سایبان بر موفقیت نهال‌کاری ارس (.Juniperus excelsa M. B)

صفحه 125-134

مصطفی خوشنویس؛ مریم تیموری؛ محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ محمد متینی‌زاده؛ انوشیروان شیروانی


4. بررسی تنوع ‌ژنتیکی انار‌شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

صفحه 149-158

ایرج امیری؛ حمید سودائی؛ اصغر مصلح آرانی؛ جواد طایی‌ سمیرمی؛ محمدعلی حکیم‌زاده


علمی- پژوهشی

5. اثر پروونانس و محیط کشت بر جوانه‌زنی بذر ون (.Fraxinus excelsior L) در شرایط کشت درون‌شیشه‌ای جنین

صفحه 159-168

حمیدرضا اسلامی رستمی؛ سیدمحمد حسینی نصر؛ سیدکمال کاظمی‌تبار؛ فائزه زعفریان


6. تأثیر توان تفکیک مکانی تصاویر هوایی پهپاد در برآورد ارتفاع درختان بنه (.Pistacia atlantica Desf)

صفحه 169-181

سیدیوسف عرفانی‌فرد؛ افروز چناری؛ مریم دهقانی؛ فرشاد امیراصلانی


7. حساسیت تولید اولیه خالص به تغییر اقلیم در ناحیه رویشی هیرکانی

صفحه 182-193

پریسا عباسیان؛ پدرام عطارد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ جواد بذرافشان؛ جان تولند ون‌استان


9. مقایسه روش‌‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌‌های بلوط کرمانشاه)

صفحه 207-218

نغمه پاک‌گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز