دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 64، تیر 1395، صفحه 378-189 
کارایی روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد موجودی سرپای توده‌های جنگلی

صفحه 226-214

10.22092/ijfpr.2016.106985

محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود امید؛ آرمان رشیدی؛ سجاد بابایی


اثر رطوبت خاک و سایه بر رویش و تخصیص زی‌توده نهال‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.)

صفحه 283-273

10.22092/ijfpr.2016.106990

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ داود آزادفر؛ حسین میرزایی ندوشن؛ محمدحسین ارزانش؛ مسعود توحیدفر