دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 84، تیر 1400، صفحه 101-200 
تخمین تبخیر- تعرق پوشش جنگلی بلوط با استفاده از الگوریتم سبال در منطقه رباط‌‌ماهیدشت کرمانشاه

صفحه 139-128

10.22092/ijfpr.2021.353563.1985

همایون حصادی؛ عبدالکریم بهنیا؛ علی‌محمد آخوندعلی؛ سیدمحمود کاشفی‌پور؛ پیمان دانش‌کار آراسته؛ علیرضا کریمی


ویژگی‌های خاک و عناصر غذایی برگ در درختان سالم و خشکیده بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl)

صفحه 152-140

10.22092/ijfpr.2021.352613.1967

مهرداد زرافشار؛ محمد متینی زاده؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ مهدی پورهاشمی؛ سید کاظم بردبار؛ محمدرضا ضیائیان