برآورد ارزش تفرجی منطقه جنگلی دالاب در استان ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم جنگل- جنگلداری و مسائل اقتصادی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ‌ایلام، ‌ایران

2 نویسنده مسئول، دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دکتری منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام ، ایران

4 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

5 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

باتوجه‌به تقاضای روز‌افزون برای تفرجگا‌‌ه‌‌های جنگلی، تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر نگرش بازدید‌کنندگان می‌‌تواند نیازهای تفرجی را پیش‌‌بینی کند و سبب مدیریت موفق این تفرجگاه‌‌ها شود. منطقه جنگلی دالاب به‌واسطه جاذبه‌های جنگلی طبیعی و تاریخی از مناطق مهم دارای پتانسیل توسعه گردشگری در استان ایلام به‌شمار می‌آید. در پژوهش پیش‌رو، ارزش تفرجی این منطقه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) برآورد شد. همچنین، عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از منطقه با استفاده از الگوی لاجیت به‌روش نسبت راستی‌آزمایی بررسی شد. داده‌های مورد نیاز با مراجعه حضوری به منطقه جنگلی دالاب در سال 1399 و تکمیل پرسش‌‌نامه‌‌ها به‌روش نمونه‌‌گیری تصادفی توسط 180 بازدیدکننده دارای درآمد مستقل جمع‌‌آوری شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای تعداد افراد خانواده، مقطع تحصیلات، دارای تأهل، دارای خودروی شخصی، درآمد سالانه و امنیت منطقه، اثر مثبت و معنی‌داری بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند، درحالی‌که تأثیر متغیرهای مسافر بودن، مدت بازدید و مبلغ پیشنهادی برای ورودی، منفی و معنی‌دار بود. 66/81 درصد از پاسخ‌دهندگان، تمایل به پرداخت ورودی برای بازدید از منطقه‌‌ جنگلی دالاب را داشتند. میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این منطقه‌‌ 47690 ریال به‌دست آمد. همچنین، ارزش تفرجی سالانه‌‌ برای کل منطقه‌‌ جنگلی دالاب 9/476 میلیون ریال و برای هر هکتار آن حدود 7/184 هزار ریال برآورد شد. این نتایج بیانگر ارزش تفرجی زیاد منطقه‌‌ مذکور است که لزوم توجه به مدیریت پایدار آن به‌عنوان یکی از بوم‌سازگان‌های ارزشمند زاگرس را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the outdoor recreation value of the Dalab forest area in the Ilam Province using the contingent valuation method

نویسندگان [English]

  • F. Karami 1
  • A. Karamshahi 2
  • A. Modaberi 3
  • J. Henareh Khalyani 4
  • A. Mahdavi 5
1 Ph.D. Student of Forestry, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Corresponding author, Associate Prof., Department of Forest Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
3 Ph.D. of Forestry, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
4 Assistant Prof., Forests and Rangelands Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Urmia, Iran
5 Associate Prof., Department of Forest Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

     In light of the increase in demand for recreational forest areas, it is imperative to determine factors influencing visitor attitudes to better anticipate recreational needs and improve the management of these areas. Due to its natural and historical attractions, the Dalab forest area is considered one of the most important areas of tourism potential in the Ilam Province, Iran. By using the contingent valuation method, this study estimated the recreational value of this area. A logit model was evaluated by the likelihood ratio test to investigate the factors affecting the willingness to pay (WTP) for visiting it. The information was collected by filling out questionnaires by 180 visitors to the area with independent income in 2020. The results showed that family size, education level, marriage, owning a car, annual income, and the level of security in the area all contribute positively to visitors' WTP, but being a passenger, the length of the visit, and the amount offered of entry provided negatively affect the quality of this characteristic. 81.66% of respondents were willing to pay an entrance fee to visit the Dalab forest area. It was estimated that the respondents would be willing to spend on average 47690 Rials on a visit to this recreation area. Furthermore, the annual recreational value of the Dalab forest area was estimated at 476.9 million Rials, which is the equivalent of 184.7 thousand Rials per hectare. The results demonstrate that the region has a high recreational value, indicating its importance for sustainable management as one of the Zagros' most valuable ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logit model
  • recreational forest
  • willingness to pay
- Amirnejad, H., Khalilian, S. and Assareh, M.H., 2006. The preservation and use values determination of Sisangan forest park, Nowshahr by using individual’s willingness-to-pay. Pajouhesh and Sazandegi, 19(3): 15-24 (In Persian).
- Azadi, A., Emami Meibodi, A., Azadi, F. and Khaksar, M., 2014. Estimated economic value of Taq Bostan using contingent choice method. Tourism Management Studies, 9(26): 83-95 (In Persian).
- Doli, A., Bamwesigye, D., Hlaváčková, P., Fialová, J., Kupec, P. and Asamoah, O., 2021. Forest park visitors opinions and willingness to pay for sustainable development of the Germia forest and recreational park. Sustainability, 13(6): 3160.
- Ebrahimi, G., Razeghi, N. and Moslemi Ptrodi, R., 2012. Social factors affecting leisure: A case study of the 15-64 year-old in the city of Jouybar, Mazandaran, Iran. Journal of Applied Sociology, 22(4): 71-98 (In Persian).
- Eskandari, S., Oladi Ghadikolaei, J. and Yakhkashi, A., 2017. Investigation of outdoor recreation needs and preferences of visitors in Sorkhe Hesar forest park and its comparison with Sisangan forest park. Journal of Human and Environment, 15(1): 45-59 (In Persian).
- Goudarzi, M., 2011. Recreation valuation of Nour forest in Mazandaran province with contingent valuation method. Research Journal of Forest Science and Engineering, 1(1): 61-77 (In Persian).
- Hanemann, W.M., 1989. Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete response. American Journal of Agricultural Economics, 71(4): 1057-1061.
- Henry-Osorio, M. and Mittelhammer, R.C., 2012. An information-theoretic approach to modeling binary choices: estimating willingness to pay for recreation site attributes. Agricultural and Applied Economics Association’s 2012 AAEA Annual Meeting. Seattle, Washington, 12-14 Aug. 2012: 33p.
- Heshmatol Vaezin, S.M., 2013. Forest Valuation for Decision Making: Lessons of Experience and Proposals for Improvement (translation). Iranian Student Book Agency, Tehran, 317p (In Persian).
- Judge, G.G., Hill, R.C., Griffiths, W.E., Lutkepol, H. and Lee, T.C., 1982. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. John Wiley & Sons Inc, New York, NY, 839p.
- Khaksar Astaneh, H., Daneshvar, M., Kalateh Arabi, V. and Akbari, S.M.R., 2011. Estimating recreation value of forest parks of Mashhad: Application of conditional valuation method. Journal of Agricultural Economics Research, 3(2): 61-78 (In Persian).
- Lee, C.K. and Han, S.Y., 2002. Estimating the use and preservation values of national parks’ tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23(5): 531-540.
- Maddala, G.S., 1983. Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge University Press, Cambridge, England, 401p.
- Modaberi, A., Mahdavi, A. and Amirnejad, H., 2018. Estimating the outdoor recreation value of Ghalehgol forest area of Lorestan using contingent valuation method. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 25(1): 149-168 (In Persian).
- Mohammadi Limaei, S., Safari. G. and Mohammadi Merceh, G., 2016. Recreational values of forest park using the contingent valuation method (case study: Saravan forest park, north of Iran). Journal of Forest Science, 62(10): 452-462.
- Nurin Fadhlin, M.H., Matthew, N.K. and Shuib, A., 2021. Visitors’ willingness to pay for entrance fee at Puncak Janing Forest Eco-Park, Kedah, Malaysia. Journal of Tropical Forest Science, 33(1): 49-57.
- Ronoud, G. and Moayeri, M.H., 2016. Estimation of recreational value of Naharkhoran forest park using a contingent valuation method. Iranian Journal of Forest, 8(2): 209-223 (In Persian).
- Sayade, F. and Rafee, H., 2015. The comparison between public preferences and willingness to pay for recreation for Sorkhe Hesar and other forest parks in Iran. Environmental Researches, 5(10): 35-42 (In Persian).
- Shrestha, R.K., Alavalapati, J.R.R., Stein, T.V., Carter, D.R. and Denny, C.B., 2002. Visitor preferences and values for water-based recreation: A case study of the Ocala national forest. Journal of Agricultural and Applied Economics, 34(3): 547-559.
- Siew, M.K., Yacob, M.R., Radam, A., Adamu, A. and Alias, E.F., 2015. Estimating willingness to pay for wetland conservation: a contingent valuation study of Paya Indah Wetland, Selangor Malaysia. Procedia Environmental Sciences, 30(1): 268-272.
- Tuan, T.H., My, N.H.D., Anh, L.T.Q. and Toan, N.V., 2014. Using contingent valuation method to estimate the WTP for mangrove restoration under the context of climate change: A case study of Thi Nai lagoon, Quy Nhon city, Vietnam. Ocean and Coastal Management, 95(1): 198-212.
- Yari, S. and Rostami, A., 2019. Effect of protection on carbon sequestration and some edaphic properties of soil in Tang Dalab forests in Ilam. Journal of Environmental Science and Technology, 21(4): 189-202 (In Persian).
- Yashoda and Reddy, B.V.C., 2012. Recreationists willingness to pay for conservation of a forest ecosystem: An economic study of Basavana Betta State Forest, Karnataka state, India. Proceedings of International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference. Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 Aug. 2012, 20p.