دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 86، دی 1400 

علمی- پژوهشی

مقایسه عملکرد دو روش‌ خوشه‌بندی‌ غیرسلسله‌مراتبی در داده‌های پوشش‌گیاهی

صفحه 315-325

10.22092/ijfpr.2022.356241.2022

نغمه پاک گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز


بررسی رویش اولیه نهال‎های حرا (.Avicennia Marina (Forsk.) Vierh) تحت تاثیر عصاره ریشه و برگ درختان مادری

صفحه 391-401

10.22092/ijfpr.2022.357354.2037

مریم مصلحی؛ سینا بهروزی خورگو؛ اصغر بیژنی؛ محمود آباده؛ حسین پرورش؛ آژیر خلیل آریا