دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 83، خرداد 1400، صفحه 1-100 

علمی- پژوهشی

تحلیل استنادی نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس

صفحه 1-12

10.22092/ijfpr.2020.342906.1931

محسن فاضلی ورزنه؛ طیبه شهمیرزادی؛ مریم معصوم تمیمی؛ فریبا عطار


برآورد تقاضای چوب صنوبر در صنایع چوب و کاغذ کشور

صفحه 65-76

10.22092/ijfpr.2021.353496.1983

سید صفدر حسینی؛ نرگس شاه‌نباتی؛ حبیب‌اله سلامی؛ سعید یزدانی؛ محسن کلاگری