برآورد تقاضای چوب صنوبر در صنایع چوب و کاغذ کشور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

منابع تأمین چوب خام در صنایع کشور شامل عرصه‌های جنگلی، واردات، زراعت چوب و ضایعات باغی هستند. محدودیت‌های واردات و ممنوعیت برداشت چوب از عرصه‌های جنگلی طی سال‌های اخیر سبب توجه بیشتر به زراعت چوب به‌ویژه کشت صنوبر شده است. به‌رغم اهمیت چوب این درختان در صنایع چوب و کاغذ و لزوم بررسی تقاضای آن در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، تاکنون پژوهشی در این مورد انجام نشده است. ازاین‌رو، پژوهش پیش‌رو با هدف برآورد تابع تقاضای چوب صنوبر در صنایع چوب و کاغذ کشور انجام شد. با‌توجه‌به اینکه چوب صنوبر، یکی از نهاده‌های تولیدی این صنایع است، از رهیافت تابع هزینه ترانسلوگ و لم‌شفارد به‌منظور برآورد تابع تقاضای این نهاده استفاده شد. در این برآورد از اطلاعات ارزش افزوده صنایع چوب و کاغذ به قیمت ثابت سال 1390 و قیمت و مقدار مصرف چوب صنوبر و نهاده‌های تولیدی دیگر طی سال‌های 1371 تا 1396 استفاده شد. طبق این رهیافت، تابع تقاضای چوب صنوبر، تابعی از قیمت نسبی خود‌‌، قیمت نسبی نهاده‌های تولید دیگر و سطح تولید است. همچنین، قیمت‌های چوب صنوبر، چوب وارداتی و انرژی برق، دستمزد نیروی کار و نیز میزان تولید بر تقاضای چوب صنوبر مؤثر هستند. علامت کشش‌های متقاطع قیمتی نشان داد که چوب وارداتی، جانشین چوب صنوبر و نهاده‌های دیگر، مکمل آن در تولید هستند. همچنین، تقاضای چوب صنوبر نسبت به قیمت خود و قیمت نهاده‌های دیگر، بی‌کشش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the demand for poplar wood in the wood and paper industries of Iran

نویسندگان [English]

  • S.S. Hosseini 1
  • N. Shahnabati 2
  • H. Salami 3
  • S. Yazdani 3
  • M. Calagari 4
1 Corresponding author, Prof., Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Agricultural Development, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Agricultural Development, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Prof., Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Agricultural Development, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

     The sources of raw wood for industries in Iran are forest, imports, wood cultivation and garden waste. However, Restrictions on imports and bans on logging in forest areas in recent years have caused greater attention to wood cultivation and in particular to poplar cultivation. Despite the importance of poplar in wood and paper industries, no study has been conducted so far to explore country´s demand for poplar wood. Therefore, the main purpose of this study is to estimate the demand function of poplar wood of industries, for which poplar wood is one of the production inputs. The Translog and Sheffard Lemma cost function approach was used to estimate the demand function. The added value of wood and paper industries at a fixed price (production), price and amount of poplar wood consumption and other production inputs during 1992-2017 were used for estimation. The results showed that the demand for poplar wood is a function of its relative price, the relative price of other production inputs and the level of production. The results also showed that the price of poplar wood, imported wood, electricity, labor and production are influential on the demand. Moreover, cross-price elasticity sign showed that imported wood is alternative for poplar wood, while other inputs serve as supplements. Also, the demand for poplar wood is inelastic to its price as well as to price of other inputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inelastic
  • price
  • substitute
  • supplement
  • Translog
- Abrishami, H., 2009. Basic Econometrics (Translation). University of Tehran Press, Tehran, 438p (In Persian).
- Berndt, E. and Wood, D.O., 1975. Technology, prices, and the derived demand for energy. The Review of Economics and Statistics, 57(3): 259-268.
- Christensen, L.R. and Green, W.H., 1976. Economies of scale in U.S. electric power generation. Journal of Political Economy, 84(4): 655-676.
- Kayacan, B., Ucal, M., Oztork, A., Bali, R., Kaplan, E. and Kocer, S., 2012. Modeling and forecasting the demand for industrial roundwood in Turkey: A primary econometric approach. Food Agriculture and Environment, 10(2): 1127-1132.
- Layani, Gh. and Esmaeili, A., 2016. Welfare impacts of tariff reduction of imported wood in Iran: Application of quadratic relatively ideal demand system. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(2): 271- 284 (In Persian).
- Michinaka, T., Tachibana, S. and Turner, J.A., 2011. Estimating price and income elasticities of demand for forest products: Cluster analysis used as a tool in grouping. Forest Policy and Economics, 13(6): 435-445.
- Noel, D.U. and Boyd, R., 1990. Estimating the regional demand for softwood lumber in the United States. North Central Journal of Agricultural Economics, 12(1): 137-147.
- Noferesti, M., 2000. Unit Root and Cointegration in Econometrics. Rasa Publications, 200p (In Persian).
- Rougieux, P. and Damette, O., 2018. Reassessing forest products demand functions in Europe using a panel cointegration approach. Applied Economics, 50(30): 3247-3270.
- Salem, A.A., Hemmat, M.A. and Heshmatol Vaezin, S.M., 2015. Elasticity estimation of fuelwood demand in rural areas of the Caspian forest, northern Iran, based on Almost Ideal Demand System. Iranian Journal of Forest, 7(1): 67-85 (In Persian).
- Tajdini, A., Mofrad, H., Jahahn Latibari, A. and Roohnia, M., 2011. Analysis of wood-based panels import to Iran: Simultaneous equations model approach. African Journal of Business Management, 5(34): 13169-13175.